Wykładnia pojęcia „zarządcy nieruchomości”

Zgodnie z ustaleniami sądu zarządcą nieruchomości jest podmiot, który uzyskuje prawo zarządzania nieruchomością cudzą w imieniu własnym i z wyłączeniem właściciela.

Podstawą do rozpoczęcia postępowania sądowego była decyzja odmawiająca wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją starosty, w której udzielił pozwolenia na przebudowę stacji transformatorowej. We wniosku o wznowienia postępowania wnioskodawca twierdził, że pomimo przysługiwania mu przymiotu strony postępowania o wydanie pozwolenia na budowę, został pozbawiony możliwości udziału w postępowaniu. Przymiot strony przysługiwał mu z powodu zawarcia z właścicielem gruntu umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Na podstawie umowy objęta inwestycją nieruchomość została, według twierdzeń wnioskodawcy, oddana mu częściowo w zarząd. Dodatkowo wnioskodawca wskazywał, że jest właścicielem urządzeń technicznych znajdujących się na terenie objętym pozwoleniem na budowę.

Stosownie do art. 28 ust. 2 ustawy z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm., dalej PrBud) stronami postępowania w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor, oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Przepis art. 28 ust. 2 PrBud ogranicza podmioty, które mogą być stroną postępowania o wydanie pozwolenia na budowę, do właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości objętej inwestycją, bądź położonej w obszarze oddziaływania inwestycji. W rezultacie podmioty, które posiadają inny rodzaj tytułu prawnego do nieruchomości, są przez prawo pomijane w postępowaniu.

Termin „zarządca nieruchomości” nie jest definiowany przez Prawo budowlane. Przez zarządzanie najczęściej rozumie się zawiadywanie czymś, gospodarowanie. Niewątpliwie zarządzenie nieruchomością daje większe możliwości, niż uprawnienie do korzystania z nieruchomości. W orzecznictwie NSA jest reprezentowany pogląd, że zarządcą w rozumieniu innego przepisu PrBud - art. 61 - jest taki podmiot, któremu przysługują uprawnienia właścicielskie zmierzające do utrzymania nieruchomości we właściwym stanie technicznym. Tym samym relacja pomiędzy właścicielem nieruchomości, a zarządcą, sprowadza się do upoważnia zarządcy do wykonywania uprawnień i obowiązków w zakresie własności. Jednocześnie upoważnienie to wyłącza kompetencję właściciela.

W myśl przepisów ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm., dalej: GospNierU) zarządca nieruchomości działa na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową, albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej. Przedmiotem umowy jest zarządzenia nieruchomością. Z kolei przepisy ustawy z 28.2.2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171) stanowią, że syndyk prowadzi postępowania sądowe, administracyjne lub sądowoadministracyjne dotyczące masy upadłości na rzecz upadłego, lecz w imieniu własnym. Jeżeli do masy upadłości należy nieruchomości to jest oczywistym, że syndyk prowadzi postępowania dotyczące także nieruchomości.

Z zaprezentowanych przepisów można wyciągnąć pewną część wspólną. Mianowicie we wszystkich sytuacjach określony podmiot (właściciel) nie traci prawa własności lub innych praw do majątku objętego zarządem, a jednocześnie traci na rzecz innego podmiotu prawo do zarządzania tym majątkiem, to jest zawiadywania nim i administrowania. Źródłem uprawnienia do sprawowania zarządu może być m.in. umowa. Takiego skutku jednak nie będzie wywoływała umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. W umowie nie ma żadnych postanowień dotyczących zarządu nieruchomością. Nie można z postanowień dotyczących utrzymywania części sieci, urządzeń i instalacji w należytym stanie technicznym zgodnym z dokumentacja techniczną oraz wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach lub prowadzenia ruchu i eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji wywieźć obowiązku zarządzania nieruchomością. Z samego zaś prawa dostępu do posadowionych na nieruchomości urządzeń będących własnością strony umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej nie wynika prawa do zarządzania częścią nieruchomości.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności