Już za niespełna miesiąc minie termin na złożenie przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego projektu uchwały budżetowej. Wynika to z art. 238 FinPubU. Tamże postanowiono, że zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej:

1) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego,

2) regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania

– do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Z kolei, z art. 230 ust. 2 FinPubU wynika, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej:

1) regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania;

2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Ze złożeniem ww. projektów związane są ściśle sprawy udzielania pomocy finansowej przez JST. I tak, w art. 220 FinPubU postanowiono, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym JST pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. Podstawą udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1, jest umowa.

Z punktu widzenia podanej problematyki znaczenie mają także przepisy art. 10 SamGminU, gdzie m.in. postanowiono, że gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie, bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego, udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Z reguły pomoc finansowa jest udzielana w perspektywie jednego roku budżetowego (np. 2022 r.), ale bywa i tak, że pomoc ma dłuższą perspektywę czasową, np. wykracza na rok kolejny (np. 2023 r.). Wówczas pojawia się problem kwalifikowania takiej pomocy jako tzw. przedsięwzięcia w WPF, albowiem nie jest to sprawa oczywista.

Wspomniana problematyka była przedmiotem oceny w jednym z nowszych stanowisk RIO w Łodzi – pismo z 28.9.2022 r. (znak WA 4120-27/2022-w). W podanym piśmie zwrócono uwagę m.in. na fakt, że umowa w sprawie pomocy finansowej, mająca charakter umowy wieloletniej, związana jest z działaniem, które ma na celu realizację określonego zamierzenia inwestycyjnego – poprzez zapewnienie niezbędnego źródła współfinansowania. Ponadto podkreślono, że daje się to zamierzenie opisać poprzez cechy przedsięwzięcia wskazane w art. 226 ust. 3 FinPubU. Z tej ostatniej regulacji wynika zaś, że w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

1) nazwę i cel;

2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;

3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;

4) limity wydatków w poszczególnych latach;

5) limit zobowiązań.

Dodatkowo przypomniano, że dla legalności zawarcia ww. umowy konieczne jest udzielenie przez organ stanowiący JST zarządowi JST upoważnienia w trybie art. 228 ust. 1 pkt 1 FinPubU do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć.

Finalnie podkreślono, że umowa w sprawie pomocy finansowej w perspektywie przekraczającej rok budżetowy – powinna być kwalifikowana jako przedsięwzięcie, które należy ująć w załączniku do uchwały w sprawie WPF.

Podsumowując, opracowując dokumenty planistyczne, w tym projekt uchwały budżetowej na 2023 r. oraz projekt WPF na kolejne lata, należy uwzględnić specyfikę ujmowania pomocy finansowej udzielanej w perspektywie dłuższej niż tylko jeden rok budżetowy.

Źródło: RIO w Łodzi