Wykazanie w WPF niższych kwot spłaty rat kredytów i pożyczek wskazuje na jej nierzetelne sporządzenie

W tym miejscu warto przypomnieć, że jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania na różne cele, które zostały określone w art. 89 ust. 1 FinPubU. Tamże postanowiono, że jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:

  1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
  2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
  3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
  4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Podane naruszenie regionalna izba obrachunkowa powiązała z art. 226 ust. 1 pkt 5 FinPubU. Z tej regulacji wynika zaś, że wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

W orzecznictwie sądowym akcentuje się, że prognoza finansowa powinna być realistyczna, co oznacza, że powinna opierać się na przesłankach umożliwiających realną ocenę kształtowania się w sytuacji finansowej danej jednostki samorządu terytorialnego w okresie, którego ma dotyczyć wieloletnia prognoza finansowa. Ustawa nie wymienia takich przesłanek, a więc ocena przyszłej sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego należy całkowicie do jej organu stanowiącego. Chociaż przesłanka realizmu wieloletniej prognozy finansowej z art. 226 FinPubU adresowana jest do jednostki samorządu terytorialnego, to możliwe jest wykazanie przez organ nadzoru naruszenia tego przepisu, ale w powiązaniu z naruszeniem innego przepisu prawnego.

Zatem, z powyższego należy wnioskować, że wykazanie w wieloletniej prognozie finansowej niższych kwot spłaty rat kredytów i pożyczek wskazuje na jej nierzetelne sporządzenie. Ujęcie niższych spłat rat niż wynika to z zawartych umów, mogłoby wpływać na tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia w tych latach.

Podsumowując, należy wskazać, że zarzuty uczynione przez regionalną izbę obrachunkową są prawnie uzasadnione. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego musi być realistyczna, m.in. w zakresie prezentowania danych dotyczących przychodów i rozchodów. To bardzo ważna informacja z punktu widzenia gospodarki finansowej samorządu. Kwestionowanie nieścisłości pomiędzy wskazaną prognozą a danymi wynikającymi z obowiązujących umów jest więc konieczne z punktu widzenia zarówno działalności regionalnych izb obrachunkowych, jak i samego interesu finansowego danej jednostki samorządowej.

Źródło: https://riokatowice.bip.net.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności