Rozporządzenie przede wszystkim określa wzór wykazu nieruchomości, sposób jego prowadzenia oraz przekazywania KZN przez właściwe organy (wzór tego wykazu określono w załączniku nr 1 do rozporządzenia).

Wykaz nieruchomości:

1) prowadzi się dla działek ewidencyjnych, budynków i lokali;

2) przekazuje się KZN w postaci elektronicznej, w formacie XML, za pomocą urządzeń teletransmisji danych lub na informatycznych nośnikach danych (w razie braku możliwości przekazania wykazu w postaci elektronicznej dopuszcza się przekazanie wykazu w postaci papierowej).

Z rozporządzenia wynika także, że informację o lokalizacji przestrzennej działek ewidencyjnych, budynków, lokali:

1) położonych na obszarach, dla których sporządzono mapy w formie wektorowej, przekazuje się w formacie GML, stosując typy i atrybuty obiektów przestrzennych określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

2) położonych na obszarach, dla których nie sporządzono map w formie wektorowej, przekazuje się w formacie GML w miarę możliwości;

3) określa się w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczonym symbolem PL-2000.