W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1381 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 27.7.2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi. 

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11 lit. a–g, i oraz j TerroryzmU, osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym m.in.:

  • szefowie państw, szefowie rządów, ministrowie, wiceministrowie oraz sekretarze stanu;
  • członkowie parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych;
  • członkowie organów zarządzających partii politycznych;
  • członkowie sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych;
  • członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych;
  • ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych;
  • członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;
  • dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich;
  • inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej. 

Trzeba dodać, że w celu ustalenia, czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, instytucje obowiązane wdrażają procedury oparte na analizie ryzyka, w tym mogą przyjmować od klienta oświadczenie w formie pisemnej lub formie dokumentowej, że jest on albo nie jest osobą zajmującą takie stanowisko, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Składający oświadczenie ma obowiązek zawrzeć w nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 46 ust. 1 TerroryzmU). 

Zgodnie z wchodzącym w życie od 31.10.2021 r. art. 46a TerroryzmU, Generalny Inspektor Informacji Finansowej przekazuje Komisji Europejskiej wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi, o których mowa wyżej. 

Omawiane rozporządzenie wydano na podstawie delegacji ustawowej określonej w art. 46c TerroryzmU, który również wchodzi z życie 31.10.2021 r. 

Ważne

W rozporządzeniu wymieniono 215 stanowisk uznawanych za eksponowane stanowiska polityczne w rozumieniu przywołanych wyżej przepisów TerroryzmU.