W Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” z 2020 r. pod poz. 1114 opublikowano obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z 24.11.2020 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Klimatu i Środowiska lub przez niego nadzorowanych.

W załączniku do obwieszczenia zamieszczono wykaz takich jednostek, który uwzględnia:

  • 9 instytutów badawczych;
  • 23 parki narodowe;
  • 11 szkół leśnych;
  • 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
  • 6 pozostałych jednostek organizacyjnych, czyli: Agencja Rezerw Materiałowych, Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w Warszawie oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych z siedzibą w Otwocku-Świerku.