W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 2010 opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 10.11.2020 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za 2019 r.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ZmStrefyEkonU03, zwolniono z podatku od nieruchomości grunty, budowle i budynki, które zostały zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy na podstawie zezwolenia, zmienionego stosownie do przepisów art. 6 tej ustawy, przez przedsiębiorcę zwolnionego od podatku dochodowego zgodnie z art. 5 ust. 2 tej ustawy, w okresie ważności tego zezwolenia.

Rozporządzenie ustala wykaz gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za 2019 r., które w roku podatkowym 2019 nie uzyskały dochodów na skutek zwolnienia wymienionych wyżej przedsiębiorców z podatku od nieruchomości.

Chodzi tu o trzy gminy, czyli: Legnica (miasto) i Wałbrzych (miasto) w województwie dolnośląskim oraz Gliwice (miasto) w województwie śląskim.