1. Omówienie przepisów

W Dz.U. z 2016 r. pod poz. 1775 opublikowano rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 19.10.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu.

Wykaz bibliotek naukowych określa rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2.4.2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 137). W wykazie stanowiącym załącznik do tego rozporządzenia widnieje 28 bibliotek. Od 12.11.2016 r. w wykazie znalazły się również:

  • Biblioteka Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie,
  • Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu.

2. Komentarz

Jak wynika z art. 21 ust. 1 ustawy z 27.6.1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 642 ze zm), biblioteki naukowe:

  • służą potrzebom nauki i kształcenia, zapewniając dostęp do materiałów bibliotecznych i zasobów informacyjnych niezbędnych do prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz zawierających wyniki badań naukowych;
  • prowadzą działalność naukowo-badawczą w zakresie bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych, a także w zakresie obsługiwanych przez nie dziedzin nauki.

Do bibliotek naukowych można zaliczyć bibliotekę spełniającą te wymogi, w której:

  • znajduje się specjalistyczny zasób biblioteczny w zakresie co najmniej jednej dyscypliny naukowej albo artystycznej, który służy do prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz zawiera wyniki badań;
  • zatrudniono co najmniej jednego pracownika ze stopniem naukowym w zakresie bibliologii i informatologii lub w zakresie jednej z dyscyplin naukowych albo artystycznych zaliczonych do dziedziny nauki obsługiwanej przez bibliotekę, prowadzącego działalność naukową albo działalność upowszechniającą naukę;
  • znajduje się infrastruktura techniczna i teleinformatyczna zapewniająca dostęp do bazy elektronicznych czasopism naukowych oraz innych elektronicznych baz danych służących do prowadzenia prac naukowych.

Warto też pamiętać, że z wnioskiem o zaliczenie biblioteki do bibliotek naukowych występuje do ministra kultury organizator biblioteki. Do wniosku dołącza się:

  • akt o utworzeniu biblioteki oraz jej statut – w przypadku biblioteki stanowiącej samodzielną jednostkę organizacyjną;
  • statut jednostki organizacyjnej, w skład której wchodzi biblioteka, oraz regulamin biblioteki – w przypadku biblioteki wchodzącej w skład innej jednostki organizacyjnej;
  • informację o spełnianiu przez bibliotekę wymienionych wyżej wymogów i kryteriów.

Ponadto biblioteka naukowa, co 3 lata, podlega ocenie przez Krajową Radę Biblioteczną w zakresie spełniania tych wymogów i kryteriów.