Wykaz bibliotek naukowych powiększył się o dwie placówki

1. Omówienie przepisów

W Dz.U. z 2016 r. pod poz. 1775 opublikowano rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 19.10.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu.

Wykaz bibliotek naukowych określa rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2.4.2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 137). W wykazie stanowiącym załącznik do tego rozporządzenia widnieje 28 bibliotek. Od 12.11.2016 r. w wykazie znalazły się również:

  • Biblioteka Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie,
  • Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu.

2. Komentarz

Jak wynika z art. 21 ust. 1 ustawy z 27.6.1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 642 ze zm), biblioteki naukowe:

  • służą potrzebom nauki i kształcenia, zapewniając dostęp do materiałów bibliotecznych i zasobów informacyjnych niezbędnych do prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz zawierających wyniki badań naukowych;
  • prowadzą działalność naukowo-badawczą w zakresie bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych, a także w zakresie obsługiwanych przez nie dziedzin nauki.

Do bibliotek naukowych można zaliczyć bibliotekę spełniającą te wymogi, w której:

  • znajduje się specjalistyczny zasób biblioteczny w zakresie co najmniej jednej dyscypliny naukowej albo artystycznej, który służy do prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz zawiera wyniki badań;
  • zatrudniono co najmniej jednego pracownika ze stopniem naukowym w zakresie bibliologii i informatologii lub w zakresie jednej z dyscyplin naukowych albo artystycznych zaliczonych do dziedziny nauki obsługiwanej przez bibliotekę, prowadzącego działalność naukową albo działalność upowszechniającą naukę;
  • znajduje się infrastruktura techniczna i teleinformatyczna zapewniająca dostęp do bazy elektronicznych czasopism naukowych oraz innych elektronicznych baz danych służących do prowadzenia prac naukowych.

Warto też pamiętać, że z wnioskiem o zaliczenie biblioteki do bibliotek naukowych występuje do ministra kultury organizator biblioteki. Do wniosku dołącza się:

  • akt o utworzeniu biblioteki oraz jej statut - w przypadku biblioteki stanowiącej samodzielną jednostkę organizacyjną;
  • statut jednostki organizacyjnej, w skład której wchodzi biblioteka, oraz regulamin biblioteki - w przypadku biblioteki wchodzącej w skład innej jednostki organizacyjnej;
  • informację o spełnianiu przez bibliotekę wymienionych wyżej wymogów i kryteriów.

Ponadto biblioteka naukowa, co 3 lata, podlega ocenie przez Krajową Radę Biblioteczną w zakresie spełniania tych wymogów i kryteriów.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności