W Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” z 2020 r. pod poz. 1047 opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 29.10.2020 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe i podmiotowe, wraz z kwotami tych dotacji.

Zgodnie z art. 122 ust. 3 i 4 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.; dalej: FinPubU), jeżeli z określonych w odrębnych przepisach zasad i trybu udzielania dotacji wynika, że nie jest możliwe ujęcie jednostki w wykazie jednostek otrzymujących dotacje podmiotowe i celowe, z wyłączeniem dotacji celowych na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 FinPubU, oraz kwoty dotacji, wykaz może zawierać grupy jednostek i łączną kwotę dotacji. W takim przypadku dysponent części budżetowej, w której zaplanowane zostały dotacje, podaje do publicznej wiadomości, w drodze obwieszczenia, wykaz jednostek wraz z kwotami dotacji przyznanych poszczególnym jednostkom.

I tak, w powyższym obwieszczeniu podano do publicznej wiadomości wykazy jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe i podmiotowe, wraz z kwotami tych dotacji, stanowiące załączniki do obwieszczenia:

  1. załącznik nr 1 zawiera wykaz jednostek, którym w 2019 r. przyznano w części 18 – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo dotacje celowe i podmiotowe, wraz z kwotami tych dotacji (w tym przypadku beneficjentem był Krajowy Zasób Nieruchomości);
  2. załącznik nr 2 zawiera wykaz jednostek, którym w 2019 r. przyznano w części 20 – gospodarka dotacje celowe i podmiotowe, wraz z kwotami tych dotacji (w tym przypadku w wykazie wymieniono największą liczbę, bo 487 beneficjentów, w tym m.in. gminy, stowarzyszenia, fundacje oraz firmy prywatne);
  3. załącznik nr 3 zawiera wykaz jednostek, którym w 2019 r. przyznano w części 40 – turystyka dotacje celowe, wraz z kwotami tych dotacji (wykaz wymienia 17 beneficjentów).