Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie wypełniania druku CIT-ST

Podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby są obowiązani składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych lub kwartalnych oraz załączać do zeznania o wysokości dochodu (straty) informacje, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (art. 28 ust. 1 PDOPrU).

Tymi odrębnymi przepisami jest ustawa z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 23 ze zm.) oraz wydane na podstawie tej ustawy rozporządzenie MF z 4.12.2007 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Załączniki do tego rozporządzenia stanowi Informacja CIT-ST i CIT-ST/A.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są obowiązani do sporządzania i przekazywania informacji składanych do urzędów skarbowych, zawierających wykaz zakładów (oddziałów) oraz liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach) ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze są położone. Dokonują tego na druku CIT-ST (wersja 7) Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Informacja podatnika jest przekazywana właściwemu dla niego naczelnikowi urzędu:

  1. w terminie wpłaty zaliczki na podatek – za pierwszy miesiąc roku podatkowego;
  2. każdorazowo w terminie wpłaty zaliczki na podatek, jeżeli w trakcie roku podatkowego wystąpią zmiany stanu zatrudnienia, wpływające na zmianę procentowego udziału liczby zatrudnionych w zakładach, położonych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego;
  3. łącznie z rocznym zeznaniem podatkowym – za ostatni miesiąc roku podatkowego.

Terminy wykazywane przez podatników w druku CIT-ST (czyli okres za który jest składana informacja są skorelowane z terminem składania informacji za pierwszy miesiąc roku podatkowego, który w przypadku niezmienionych w ciągu roku informacji o liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w poszczególnych zakładach podatnika, obowiązują od 1 stycznia do 31 grudnia roku podatkowego.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego wystąpią zmiany zatrudnienia mające wpływ na zmianę procentowego udziału liczby zatrudnionych w poszczególnych zakładach położonych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego – tylko wtedy podatnik jest zobowiązany do złożenia dodatkowej informacji CIT-ST. Jeżeli zmiana nastąpiła np. od dnia 1.5.2020 r., to wówczas w poz. 4 i 5 informacji CIT-ST powinien być zapis: od 1.5.2020 r. do 31.12.2020 r. Zatem wówczas podatnik składa informację, która powinna obowiązywać każdorazowo od daty złożenia do końca roku podatkowego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności