Przedłożony projekt ustawy przewiduje objęcie swym zakresem sytuacji zaistniałych od 1.1.2022 roku. Przyjęte rozwiązanie spowodowane jest koniecznością objęcia regulacją ewentualnych sytuacji, w których na gminie dotychczas spoczywał obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, który wymaga opróżnienia, a które mogły mieć miejsce od 1.1.2022 roku do dnia wejścia w życie ustawy (http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-805-202022/$file/9-020-805-202022.pdf).

Projekt ma na celu wydłużenie o 3 lata okresu zapewniania przez gminę lokalu zamiennego.

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem nowelizowanego przepisu art. 32 OchrLokU: W razie wypowiedzenia najmu, na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4 (lokal, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku), najemcy opłacającemu w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy czynsz regulowany, obowiązek zapewnienia temu najemcy lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki spoczywa, do dnia 31 grudnia 2021 r., na właściwej gminie. Po nowelizacji termin, o którym mowa ma zostać wydłużony do dnia 31 grudnia 2024. Jak w uzasadnieniu podnoszą wnioskodawcy projekt dotyczy często osób w złej sytuacji materialnej i życiowej. Państwo zaś, mając możliwości zapewnienia zabezpieczenia społecznego obywatelom, powinno z nich korzystać.

Projekt nie powoduje skutków finansowych dla budżetu państwa. Projektowana zmiana będzie miała wpływ na budżety jednostek samorządu terytorialnego, przy czym nie ma możliwości jego oszacowania, ponieważ nie jest znana liczba budynków stanowiących własność osób fizycznych zasiedlonych przed laty w trybie administracyjnym, nie znany jest również ich stan techniczny.

Projekt skierowany został do opiniowania przez Biuro Legislacyjne, Biuro Analiz Sejmowych.