Na stronie RCL ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Dla przypomnienia, wskazane rozporządzenie zmieniające dotyczy warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wspomniana pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie:

1) budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury;

2) kształtowania przestrzeni publicznej;

3) odnawiania lub poprawy stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, lub zakupu obiektów budowlanych charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne.

Pomoc może zostać przyznana:

1) gminie w zakresie, o którym mowa powyżej;

2) instytucji kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, w zakresie, o którym mowa w pkt 1 i 3 powyżej.

W uzasadnieniu wskazanego projektu wskazano, że jego celem jest dostosowanie terminu wypłacania pomocy finansowej do zmian przepisów Unii Europejskiej w zakresie wydłużenia okresu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, o 2 lata.

Jednocześnie podano, że mając na uwadze przepisy UE w zakresie wydłużenia okresu realizacji PROW 2014–2020 o 2 lata (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220 z 23.12.2020 r. ustanawiające niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w latach 2021 i 2022 oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do zasobów i stosowania w latach 2021 i 2022 oraz rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i rozdziału takiego wsparcia na lata 2021 i 2022 (Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str.1) – w § 1 rozporządzenia proponuje się zmianę, zgodnie z którą zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową będzie możliwe do 30.6.2025 r. Obecnie pomoc przyznaje się, jeżeli wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi m.in. nie później niż do 30.6.2023 r.

Podsumowując, projekt rozporządzenia jest korzystnym rozwiązaniem legislacyjnym, bowiem wydłuża o 2 lata możliwość korzystania ze środków PROW przez gminy, czy ich instytucje kultury.

Źródło: RCL