W rozporządzeniu Ministra Finansów z 20.8.2020 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. z 2020 r., poz. 1477) objęto systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi towary z pozycji CN ex 2711 ‒ propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu (gaz LPG). Jednocześnie wyłączono z obowiązku dokonywania zgłoszenia przewozu gazu LPG przemieszczanego na podstawie papierowego dokumentu dostawy – dokumentu możliwego do stosowania do 31.1.2021 r.

W ustawie z 10.12.2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw wydłużono możliwość stosowania papierowego dokumentu dostawy z 31.1.2021 r. do 31.1.2022 r. W konsekwencji konieczne jest dostosowanie do tej zmiany również rozporządzeniu. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi ‒ przewiduje stosowanie papierowego dokumentu dostawy z 31.1.2021 r. do 31.1.2022 r. Rozporządzenie to wejdzie w życie od 1.2.2021 r.