Wydłużenie możliwości polecania pracownikom pracy zdalnej

Przepis art. 3 ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, pozwalający pracodawcy na polecanie swoim pracownikom wykonywania pracy zdalnej traci moc z dniem 4.9.2020 r. Wynika to z art. 36 ust. 1 tej ustawy – wymienia on przepisy tracące moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy, co nastąpiło z dniem 8.3.2020 r.

Wydłużenie terminu polecenia pracy zdalnej

Jednak z uwagi na bardzo duże zainteresowanie wykonywaniem pracy zdalnej − zarówno ze strony pracodawców, jak i pracowników – postanowiono o wydłużeniu tego terminu. Art. 3 ww. ustawy ma być usunięty z katalogu przepisów wymienionych w art. 36 ust. 1 tej ustawy. Ponadto zmienione zostanie brzmienie ust. 1 w art. 3 tej ustawy. W obecnym brzmieniu przepis ten jedynie umożliwia pracodawcom − w celu przeciwdziałania COVID-19 − polecanie pracownikom wykonywania pracy zdalnej, tj. wykonywania, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania. Natomiast po zmianach z przepisu tego wynikać będzie także, że praca zdalna w tym celu będzie mogła być pracownikom polecana w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu.

Ważne

Ostatecznie możliwość polecania pracownikom pracy zdalnej będzie uzależniona od okresu trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Dodatkowo pracodawcy będą mogli stosować prace zdalną w okresie 3 miesięcy po odwołaniu tych stanów.

Planowana praca zdalna w Kodeksie pracy
Niezależnie od nowelizacji ustawy z dnia 2.3.2020 r. zapowiedziano także wprowadzenie przepisów regulujących pracę zdalną bezpośrednio do Kodeksu pracy, czyli na stałe. Wówczas praca zdalna mogłaby już być stosowana niezależnie od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii, zatem także po upływie ww. okresów.

 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności