Wydawanie nakazu opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania lub zakazu zbliżania się przez żołnierza stosującego przemoc w rodzinie

W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 2066 opublikowano rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 6.11.2020 r. w sprawie wydawania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy z 24.8.2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 431 ze zm.; dalej: ŻandarWojskU), Żołnierz Żandarmerii Wojskowej ma prawo wydać wobec żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową, stosującego przemoc w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 218), stwarzającego zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Ważne

Wzór nakazu i zakazu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Formularz nakazu lub zakazu wypełnia się czytelnie, trwałym środkiem piszącym, pismem odręcznym, maszynowo lub komputerowo.


Żołnierz Żandarmerii Wojskowej przed podjęciem decyzji o wydaniu nakazu lub zakazu wypełnia kwestionariusz szacowania ryzyka i wypełnia kwestionariusz szacowania ryzyka odrębnie dla osoby dorosłej i dziecka przez:

  • wskazanie daty, czasu i miejsca przeprowadzanej przez Żandarmerię Wojskową interwencji lub realizowanych czynności służbowych, o których mowa w art. 18b ust. 1 pkt 2 ŻandarWojskU, czyli w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie, w szczególności zgłoszenia przez: osobę dotkniętą przemocą w rodzinie lub kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków;
  • wskazanie imienia i nazwiska osoby dotkniętej przemocą w rodzinie;
  • zaznaczenie we właściwym polu odpowiedzi – czynników wystąpienia ryzyka – określających ryzyko zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego w związku z przemocą w rodzinie.
Ważne

Wzór kwestionariusza szacowania ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego służący stwierdzeniu zasadności zatrzymania lub zasadności wydania nakazu lub zakazu jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Doręczenie nakazu lub zakazu żołnierzowi pełniącemu czynną służbę wojskową stosującemu przemoc w rodzinie dokumentuje się na jego oryginale, przez złożenie podpisu przez tego żołnierza.


Wydany przez żołnierza Żandarmerii Wojskowej nakaz lub zakaz podlega rejestracji w jednostce organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, właściwej ze względu na miejsce wydania nakazu lub zakazu.

Dokumentowanie czynności związanych z wydaniem nakazu lub zakazu przez żołnierza Żandarmerii Wojskowej polega na:

  • sporządzeniu notatki z przeprowadzonej interwencji;
  • wypełnieniu blankietu kwestionariusza szacowania ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego służącego stwierdzeniu zasadności zatrzymania, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ŻandarWojskU (w przypadku zatrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie nakaz lub zakaz mogą być wydane bezpośrednio po jej zwolnieniu), lub zasadności wydania nakazu lub zakazu, zawierającego czynniki i kryteria szacowania ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego w związku z przemocą w rodzinie;
  • sporządzeniu protokołu przesłuchania osoby zgłaszającej przemoc w rodzinie lub osób dotkniętych przemocą;
  • wypełnieniu blankietu nakazu lub zakazu. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności