Analizując podaną problematykę trzeba przypomnieć, że uchwała budżetowa i uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, to dwie odrębne pod względem normatywnym uchwały. 

Jak podano w art. 211 FinPubU, budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany na rok budżetowy. Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa. Uchwała budżetowa składa się z: 

1) budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2) załączników. 

Nadto, jak wynika z art. 212 ust. 1 pkt 2 FinPubU – uchwała budżetowa określa łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Natomiast w zakresie wieloletniej prognozy finansowej na uwagę zasługuje art. 226 ww. ustawy, z którego m.in. wynika, że wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;

2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie zaś z ust. 3, w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

1) nazwę i cel;

2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;

3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;

4) limity wydatków w poszczególnych latach;

5) limit zobowiązań.

Na kanwie ww. regulacji prawnych we wspomnianej na wstępie uchwale stwierdzono, że:

Ujęcie w uchwale budżetowej niższej kwoty wydatków (o 13 000 zł) na zadanie będące
 jednocześnie przedsięwzięciem przewidzianym do realizacji w wieloletniej prognozie finansowej narusza art. 231 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305). Przepis ten stanowi, że w uchwale budżetowej ujmuje się wydatki na przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie.

Przepis ten należy odczytywać jako wymóg korelacji limitów wydatkowych, określanych w uchwale budżetowej, z limitami rocznymi zawartymi w załączniku wieloletnich przedsięwzięć. Wymóg zgodności limitów wydatków jest przy tym skierowany zarówno do organu wykonawczego (opracowującego projekt uchwały budżetowej), jak i do organu stanowiącego (który podejmuje uchwałę budżetową i może wcześniej wprowadzać poprawki w stosunku do propozycji przedstawionych przez organ wykonawczy).

Podsumowując, stanowisko zaprezentowane przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie jest uzasadnione prawnie. Doszło bowiem niewątpliwie do naruszenia art. 231 ust. 2 FinPubU. W konsekwencji należy przyjąć, że dokonanie zmian w budżecie miasta, które skutkują zaplanowaniem wydatku na realizację danego zadania w kwocie niższej, niż przyjęto w wieloletniej prognozie finansowej, narusza ww. przepis art. 231 ust. 2 FinPubU. 

Źródło: http://lublin.rio.gov.pl