W art. 17 WspRodzU ustalono, że asystenta rodziny zatrudnia kierownik jednostki organizacyjnej gminy, która organizuje pracę z rodziną, lub podmiot, któremu gmina na podstawie art. 190 WspRodzU zleciła organizację pracy z rodziną. Praca asystenta rodziny jest wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy albo umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie z KC, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. W związku z tym wynagrodzenia asystenta należy klasyfikować w § 401 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” lub odpowiednio § 417 „Wynagrodzenia bezosobowe”, ponieważ obejmuje wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia.