Wydatki na szkolenia i egzaminy pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Wydatki ponoszone przez pracodawców na rzecz pracowników z tytułu szkoleń, egzaminów i innych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych stanowią przychód pracownika ze stosunku pracy, przy czym jednocześnie przychód taki jest zwolniony z opodatkowania. Za warunek zwolnienia przyjmuje się, że szkolenie odbywa się za zgodą lub na polecenie pracodawcy. Co do udzielenia zgody na przejazdy (na szkolenia, itp.) prywatnym samochodem pracownika, to rozliczenie odbywa się w ramach tzw. kilometrówki. Jeżeli pracodawca wypłacił pracownikowi kwotę równą „kilometrówce”, taki przychód jest również zwolniony z opodatkowania.

Pracodawcy wydatkują coraz częściej środki obrotowe firm na podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników. W sytuacji, gdy pracodawca kosztem własnego majątku pokrywa koszty zdarzeń, z których korzysta pracownik (a więc pracownik uzyskuje korzyść bez ponoszenia wydatków z swojego prywatnego majątku), po stronie pracownika powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.; dalej: PDOFizU) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Część takich „prezentów” ze strony pracodawców podlega jednakże zwolnieniu podatkowemu. I tak, z treści art. 21 ust. 1 pkt 90 PDOFizU wynika, iż wolne od podatku dochodowego są wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego. Za warunek zastosowania zwolnienia podatkowego przyjmuje się powszechnie treść art. 1031 § 1 ustawy z 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108): „Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.” Jeżeli zatem na szkolenie zgodził się pracodawca lub też to sam pracodawca kieruje pracownika na dokształcanie, to zwolnienie cytowane powyżej może być stosowane.

Co do udzielenia zgody na przejazdy (na szkolenia, itp.) prywatnym samochodem pracownika, to rozliczenie odbywa się w ramach tzw. kilometrówki. Pojęcie kilometrówki związane jest z wyliczeniem kwoty, którą wypłaca się pracownikowi, a stanowi ona iloczyn stawki za 1 km przebiegu samochodu i ilości faktycznie przejechanych kilometrów. Procedura posłużenia się tzw. kilometrówką jest następująca:

1) Pracodawca zawiera z pracownikiem umowę o użycie samochodu prywatnego do celów służbowych, gdzie określa się czas trwania umowy oraz inne szczegóły obowiązujące strony (np. cel podróży prywatnym samochodem).

2) Pracownik składa do dnia wyznaczonego w umowie (najczęściej do dnia poprzedzającego wypłatę wynagrodzenia) wypełnioną ewidencję przebiegu pojazdu, gdzie dokładnie wskazany jest cel danej podróży (między innymi skąd - dokąd) oraz ilość faktycznie przejechanych kilometrów.

3) Zasadą w rozliczeniu tzw. kilometrówki jest brak opodatkowania (i oskładkowania) kwoty wypłaconej pracownikowi, o ile nie przekracza ona kwoty wynikającej z następującego wzoru:

Kwota kilometrówki = stawka za 1 km (np. 0,8358 zł/1 km) x ilość faktycznie przejechanych kilometrów.

4) Tak ustalona kwota, która stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy jest zwolniona z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) u.p.d.o.f. (wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika).

Należy jednakże zwrócić uwagę, iż niekiedy pracodawcy w regulaminach wewnętrznych wyznaczają stawkę za 1 km znacznie wyższą niż wynika to z rozporządzenia. W takim przypadku nadwyżka ponad „kilometrówkę” opartą o rozporządzenie, będzie stanowić opodatkowany przychód pracownika.

Przykład

Pracodawca skierował pracownika na szkolenia a następnie egzamin. Koszty szkolenia wyniosły 10 000 zł, a pracownik przejechał w danym miesiącu 1000 km własnym samochodem. Zatem łączny wydatek dla pracodawcy a przychód ze stosunku pracy wynosi:

Przychód ze stosunku pracy zwolniony z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) = koszt szkolenia (10 000 zł) + (stawka za 1 przejechany kilometr (0,8358 zł) x 1000 km) 10 000 zł + 835,80 zł = 10 835,80 zł.

(RA)
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności