Obowiązująca od 31.3.2020 r. ZmKoronawirusU20 wprowadziła zmiany do KoronawirusU. W rezultacie, zgodnie znowym art. 31zk KoronawirusU , w 2020 r. wydatki bieżące budżetu JST mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 FinPubU, o wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w części, w jakiej zostały sfinansowane środkami własnymi.

Jak wynika z art. 217 ust. 2 pkt 6 FinPubU, deficyt budżetu JST może być sfinansowany przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Natomiast, zgodnie z art. 31zl KoronawirusU, ustalając na lata 2020–2025 relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST, wydatki bieżące budżetu jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu. W tym zakresie nie ma zastosowania art. 9 ust. 3 ustawy z 14.12.2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500), wskazujący które przepisy stosuje się ustalając wspomnianą wyżej relację.

Ponadto, w 2020 r. samorządowy zakład budżetowy, który realizuje zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, może otrzymać dotacje z budżetu JST przekraczające 50% kosztów jego działalności (art. 31p KoronawirusU).