W kontekście sygnalizowanej problematyki na uwagę zasługują m.in. przepisy zawarte w art. 242 FinPubU. Z tego artykułu wynika m.in., że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 FinPubU. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 FinPubU, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

Wskazany przepis wyraża zasadą równowagi budżetowej w zakresie części „bieżącej” budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Beck Akademia - praktyczne szkolenia online - sprawdź aktualny harmonogram Sprawdź

Co istotne, dla ww. jednostek wyłączono stosowanie wspomnianej zasady w odniesieniu do wydatków ponoszonych na podstawie PomocUkrainaU.

Na szczególną uwagę zasługują w tym zakresie przepisy zgrupowane w ramach art. 110 PomocUkrainaU. W ust. 1 postanowiono, że ustalając relację, o której mowa w art. 242 FinPubU, planowane wydatki bieżące pomniejsza się o planowane wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel. Nadto, podano, że ocena spełnienia zasady określonej w art. 242 FinPubU następuje z uwzględnieniem wykonanych wydatków bieżących pomniejszonych o wykonane wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie były one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel.

System Legalis Administracja – kompleksowe wsparcie każdego urzędnika. Wypróbuj! Sprawdź

Z kolei w ust. 3 postanowiono, że ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2023 i lata kolejne, wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel.

Podsumowując, przywołane wyżej regulacje prawne nabierają znaczenia w kontekście nowego roku budżetowego 2023. Umożliwiają bowiem korzystne ukształtowanie głównych parametrów budżetowych, czyli zasady równoważenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz kwoty długu danego samorządu. Należy jednak podkreślić, że opisane korzyści dotyczą tych wydatków bieżących, które pokrywa dany samorząd z własnych środków a nie ze środków otrzymanych ze źródeł zewnętrznych, w tym np. z Funduszu Pomocy.