Wydanie decyzji administracyjnej wobec niewyrażenia w ustawowym terminie stanowiska przez organ do tego uprawniony w związku z pandemią

Tak, po przeprowadzeniu postępowania. Zależy, czy strona skorzysta z prawa do zrzeczenia się wniesienia odwołania.

Zgodnie z art. 15 zzs ust. 4 ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568; dalej: KoronawirusUZm), w okresie, o którym mowa w ust. 1 (czyli zawieszenia terminów na czas epidemii) strona, uczestnik postępowania, kontrolowany i ich kontrahent oraz organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska w trybie art. 106 ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.; alej: KPA), są obowiązani, na żądanie organu, sądu lub podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, w wyznaczonym przez nich terminie, do dokonania czynności określonej w tym żądaniu w razie zajścia szczególnych okoliczności zawartych w dalszej części przepisu. Konieczne jest także uzasadnienie wystąpienia z żądaniem.

Na podstawie art. 83 a ust. 6 ustawy z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.; dalej: OchrPrzyrU) niewyrażenie stanowiska w terminie 30 dni, a w przypadku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego ‒ 60 dni, od dnia otrzymania projektu zezwolenia, na usunięcie drzew w pasie drogowym, przez organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, uznaje się za uzgodnienie zezwolenia.

„Przepis art. 106nie stanowi podstawy prawnej współdziałania, bowiem taką podstawą są przepisy szczególne, które uzależniają wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ. Komentowany przepis określa jedynie zasady i tryb współdziałania, czyli dotyczy wyłącznie kwestii proceduralnych współdziałania z uwzględnieniem jednakże pierwszeństwa przepisów szczególnych ustanawiających inne reguły i zasady współdziałania” (Jaśkowska Małgorzata, Wilbrandt-Gotowicz Martyna, Wróbel Andrzej, Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego).

Jak zatem wynika z powyższego, KPA stanowi jedynie ogólną podstawę postępowania w sprawie współdziałania organów, której rozwinięcie znajdzie się w danej ustawie prawa materialnego, czyli w tej sprawie w OchrPrzyrU.

Zgodnie z art. 15 zzs ust. 1 terminy w postępowaniach administracyjnych i sądowych nie ulegają rozpoczęciu, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu w czasie stanu epidemii.

Jak wynika z powyższego, zgodnie z przepisami ustawy doszło do zawieszenia terminów procesowych, a nie samego postępowania w sprawie administracyjnej albowiem taki skutek musiałby wprost wynikać z ustawy .

Niezależnie od tego, w okresie, o którym mowa w ust. 1, organ lub podmiot może z urzędu wydać odpowiednio decyzję w całości uwzględniającą żądanie strony lub uczestnika postępowania, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wyrazić stanowisko albo wydać interpretację indywidualną.

Jeżeli termin na zajęcie stanowiska upłynął, zatem nic nie stoi na przeszkodzie w przyjęciu fikcji prawnej z art. 83 a ust. 6 OchrPrzyrU. Jeśli nie, można rozważyć zwrócenie się z żądaniem wymienionym powyżej i wydać decyzję po udzieleniu odpowiedzi.

Odnosząc się do kwestii stwierdzenia prawomocności decyzji, nic nie stoi na przeszkodzie by strona złożyła oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania zgodnie z art. 127a KPA.

Jeżeli jednak tego nie zrobi, wspominane prawo będzie jej przysługiwać do czasu gdy zawieszony termin zacznie biec od nowa i do momentu jego upływu.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności