Wstrzymanie studium zagospodarowania przestrzennego nie jest powodem niezałatwienia wniosku inwestora mieszkaniowego

Organ gminy (miasta) nie może pozostawiać bez rozpoznania wniosku inwestora o lokalizację inwestycji złożonego na podstawie przepisów tzw. specustawy mieszkaniowej, nawet, gdy studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje z powodu zarządzenia nadzorczego wojewody, unieważniającego to studium (wyr. NSA z 20.8.2020 r., II OSK 1555/20).

Stan faktyczny

Karol H. złożył w styczniu 2020 r. do Prezydenta Miasta B. wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na nieruchomościach, których był właścicielem, a znajdujących się w mieście B., na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 5.7.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 219 ze zm.) – tzw. specustawy mieszkaniowej.

Prezydent Miasta B. zawiadomił jednak wnioskodawcę, że sprawa zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia, a to ze względu na brak wykazania niesprzeczności inwestycji z miejscowym studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego; jest to warunek przyjęcia wniosku wynikający z art. 7 ust. 7 pkt 12 specustawy mieszkaniowej.

Problemem było to, że pierwotne studium dla miasta B., ogłoszone w 1999 r. utraciło moc, zaś nowe, wprowadzone uchwałą rady miasta B. z 2019 r. zostało z kolei wstrzymane w obowiązywaniu z powodu zarządzenia nadzorczego wojewody podlaskiego, który unieważnił stosowną uchwałę rady. Miasto zaskarżyło to zarządzenie do WSA, który już w grudniu 2019 r. uchylił zarządzenie wojewody, ale orzeczenie to nie uprawomocniło się w chwili składania wniosku przez inwestora H.

Stanowisko sądu administracyjnego

Inwestor złożył skargę na bezczynność organu administracji publicznej. Rozpoznający ją WSA w Białymstoku skargę oddalił. Jednak Naczelny Sąd Administracyjny uchylił to orzeczenie i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy.

Stanowisko Naczelnego sądu Administracyjnego

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że przepisy specustawy mieszkaniowej nakładają na inwestora obowiązek sprawdzenia, czy złożony wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej spełnia wymogi wskazane w art. 7 i 8 specustawy, w tym w zakresie tego, czy planowana inwestycja nie jest sprzeczna ze studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Inwestor nie dopełnił tego obowiązku, ale organ – prezydent miasta B. – był zobowiązany go o tym powiadomić i nakazać uzupełnienie braku we wniosku. Fakt, że nowe studium nie mogło wejść w życie z powodu rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody nie zwalnia organu gminy z obowiązku działania.

Brak wezwania do usunięcia ewentualnego braku formalnego był nieprawidłowy i prowadził do sprzecznych z prawem skutków w postaci pozostawienia wniosku inwestora bez rozpoznania.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności