Funkcjonujący w Unii Europejskiej podatek od wartości dodanej (VAT, ang. Value Added Tax) ma charakter terytorialny Zob. art. 2 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L N