W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1648 opublikowano ustawę z 20.7.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (dalej: nowelizacja).

W art. 400a ust. 1 ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.; dalej: PrOchrŚrod) dodano zapis zgodnie z którym finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje także wspomaganie energooszczędnego budownictwa drewnianego.

Natomiast w tytule VII w dziale II PrOchrŚrod dodano rozdział 5 (art. 421a-421k PrOchrŚrod) zatytułowany „Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna” (PDD SA). Podstawowy przedmiot działalności PDD SA to energooszczędne budownictwo drewniane obejmujące budowę budynków mieszkalnych, zarządzanie tymi budynkami oraz wynajmowanie budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych z możliwością ich sprzedaży. PDD SA może również:

  • nabywać grunty;
  • przeprowadzać remonty lub przebudowę budynków mieszkalnych;
  • pozyskiwać lub tworzyć nowe rozwiązania technologiczne w zakresie przetwarzania drewna;
  • nabywać lub przetwarzać surowiec drzewny, a także nabywać lub sprzedawać produkty drzewne;
  • prowadzić inną działalność związaną z energooszczędnym budownictwem drewnianym lub infrastrukturą towarzyszącą.

Istotne zapisy wprowadza art. 421d PrOchrŚrod, który dotyczy akcji emitowanych przez PDD SA. Wynika z niego m.in., że:

  • akcje PDD SA mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela;
  • łączny udział założycieli, czyli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Ochrony Środowiska w kapitale zakładowym PDD SA oraz w sumie głosów przypadających na wszystkie akcje PDD SA wynosi powyżej 50%;
  • akcje imienne należące do założycieli nie mogą być zbywane ani obciążane, z wyjątkiem zbycia lub obciążenia na rzecz Skarbu Państwa;
  • uprzywilejowanie akcji imiennych należących do założycieli, w tym w zakresie prawa głosu, oraz uprawnienia osobiste założycieli nie wygasają z chwilą uzyskania przez PDD SA statusu spółki publicznej;
  • czynność prawna dokonana niezgodnie z powyższymi przepisami jest nieważna.

Polskie Domy Drewniane SA będzie mogła również emitować obligacje, z tym że obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa mogą być skierowane wyłącznie do każdoczesnych akcjonariuszy PDD SA. Obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa nie mogą być przedmiotem obrotu.

Podział PDD SA, a także połączenie z inną spółką będzie wymagało zgody Rady Ministrów.

Polskie Domy Drewniane SA będzie posiadała zarząd składający się z 1 do 4 członków, a także radę nadzorczą (3 członków, a jeżeli PDD SA będzie spółką publiczną – 5 członków).

Nowelizacja przewiduje także przepisy przejściowe. Wynika z nich, że – jak wspomniano wyżej – założycielami PDD SA są Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska SA. Założyciele wnoszą wkłady pieniężne lub niepieniężne na pokrycie całego kapitału zakładowego przed zarejestrowaniem PDD SA. Natomiast przy powołaniu pierwszego zarządu Spółki nie przeprowadza się postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

W sprawach nieuregulowanych przepisami PrOchrŚrod w brzmieniu nadanym nowelizacją, do powstania PDD SA stosuje się przepisy ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.) oraz ustawy z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1182).