Współuczestnictwo konieczne w przypadku braku sporu wśród wszystkich współwłaścicieli nieruchomości

Do sądu wieczysto-księgowego wniesiono powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Strona powodowa (Monika S. i Mariusz M.) żądała wpisania do księgi informacji, że oboje są współwłaścicielami w równych częściach nieruchomości położonej w mieście K., która do tej pory znajdowała się w dyspozycji Fundacji Ochrony Środowiska - Odnawialnym Źródłom Energii w miejscowości W. Fundacja była wpisana do księgi wieczystej jako właściciel 1/2 spornej nieruchomości. Zmiany wpisu w księdze wieczystej dotyczącej tej części nieruchomości żądali Monika S. i Ireneusz M.

Do udziału w sprawie została wezwana jedynie pozwana Fundacja. Podkreślić należy, że Fundacja dysponowała tylko częścią nieruchomości, tj. udziałem wynoszącym 1/2 działki gruntu.

Sąd I instancji wydał korzystny wyrok dla strony powodowej, nakazując zmianę wpisu w księdze wieczystej. Fundacja złożyła apelację, wskazując , że sprawę rozpoznał sąd bez wezwania i obecności wszystkich zainteresowanych w sprawie, czyli pozostałych współwłaścicieli działki.

Powodowie nie kwestionowali uprawnień innych współwłaścicieli, argumentując, że spór dotyczy wyłącznie ich i pozwanej Fundacji. Sąd II instancji powziął z zaistniałego stanu faktycznego wątpliwość prawną. C

Wątpliwym było, czy w przedmiotowej sprawie zachodzi po stronie pozwanejwspółuczestnictwo konieczne współwłaścicieli (art. 72 § 2 ustawy z 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego [t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.]), w sytuacji, gdy prawa jednego z nich nie są kwestionowane przez powoda domagającego się usunięcia niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym, tylko w zakresie udziału innego współwłaściciela. Brak pozwania pozostałych współwłaścicieli mógłby skutkować odrzuceniem pozwu i nieważnością postępowania.

Ważne
Sąd Najwyższy wydał uchwałę, w której stwierdził, że w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, dotyczącej wyłącznie udziału we współwłasności nieruchomości w częściach ułamkowych, po stronie pozwanej nie zachodzi współuczestnictwo współwłaścicieli pozostałych udziałów ujawnionych w dziale II tej księgi. Nie jest więc konieczne pozwanie pozostałych współwłaścicieli, z którymi powodowie nie toczą, ani nie mają zamiaru toczyć sporu oraz nie kwestionują w żadnym stopniu ich uprawnień. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności