Do sądu wieczysto-księgowego wniesiono powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Strona powodowa (Monika S. i Mariusz M.) żądała wpisania do księgi informacji, że oboje są współwłaścicielami w równych częściach nieruchomości położonej w mieście K., która do tej pory znajdowała się w dyspozycji Fundacji Ochrony Środowiska – Odnawialnym Źródłom Energii w miejscowości W. Fundacja była wpisana do księgi wieczystej jako właściciel 1/2 spornej nieruchomości. Zmiany wpisu w księdze wieczystej dotyczącej tej części nieruchomości żądali Monika S. i Ireneusz M.

Do udziału w sprawie została wezwana jedynie pozwana Fundacja. Podkreślić należy, że Fundacja dysponowała tylko częścią nieruchomości, tj. udziałem wynoszącym 1/2 działki gruntu.

Sąd I instancji wydał korzystny wyrok dla strony powodowej, nakazując zmianę wpisu w księdze wieczystej. Fundacja złożyła apelację, wskazując , że sprawę rozpoznał sąd bez wezwania i obecności wszystkich zainteresowanych w sprawie, czyli pozostałych współwłaścicieli działki.

Powodowie nie kwestionowali uprawnień innych współwłaścicieli, argumentując, że spór dotyczy wyłącznie ich i pozwanej Fundacji. Sąd II instancji powziął z zaistniałego stanu faktycznego wątpliwość prawną. C

Wątpliwym było, czy w przedmiotowej sprawie zachodzi po stronie pozwanejwspółuczestnictwo konieczne współwłaścicieli (art. 72 § 2 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego [t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.]), w sytuacji, gdy prawa jednego z nich nie są kwestionowane przez powoda domagającego się usunięcia niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym, tylko w zakresie udziału innego współwłaściciela. Brak pozwania pozostałych współwłaścicieli mógłby skutkować odrzuceniem pozwu i nieważnością postępowania.

Ważne
Sąd Najwyższy wydał uchwałę, w której stwierdził, że w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, dotyczącej wyłącznie udziału we współwłasności nieruchomości w częściach ułamkowych, po stronie pozwanej nie zachodzi współuczestnictwo współwłaścicieli pozostałych udziałów ujawnionych w dziale II tej księgi. Nie jest więc konieczne pozwanie pozostałych współwłaścicieli, z którymi powodowie nie toczą, ani nie mają zamiaru toczyć sporu oraz nie kwestionują w żadnym stopniu ich uprawnień.