Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 25.5.2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz.U. z 2017 r. poz. 1086; dalej: RestNarodDóbrKultU), Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) i inni członkowie Rady Ministrów, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie, prokuratura, Policja, Krajowa Administracja Skarbowa oraz Straż Graniczna (dalej: podmioty współpracujące) prowadzą współpracę. Polega ona na:

1) prowadzeniu wspólnych działań mających na celu odnalezienie, zabezpieczenie, odzyskanie, w tym zwrot, dobra kultury, koordynowanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

2) wymianie dokumentów i informacji dotyczących dóbr kultury objętych restytucją i działań związanych z restytucją dóbr kultury, w tym postępowań prowadzonych na podstawie innych ustaw;

3) wzajemnych konsultacjach mających na celu odnalezienie, zabezpieczenie, odzyskanie, w tym zwrot, dobra kultury;

4) zapewnieniu pomocy służby zagranicznej w przypadku działań restytucyjnych związanych z poszukiwaniem i odzyskiwaniem dóbr kultury, prowadzonych poza granicami RP;

5) podejmowaniu przez służbę zagraniczną działań mających na celu umożliwienie osobom wyznaczonym przez MKiDN wykonywania czynności związanych z poszukiwaniem i odzyskiwaniem dóbr kultury poza granicami RP;

6) podejmowaniu przez Policję działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom wyznaczonym przez ministra kultury do przeprowadzenia oględzin dobra kultury objętego restytucją lub uczestniczących w czynnościach zabezpieczenia tego dobra kultury.

Podmioty współpracujące wskazują MKiDN jednostki, komórki organizacyjne oraz upoważnionych funkcjonariuszy lub pracowników, którzy współdziałają bezpośrednio z komórką organizacyjną urzędu obsługującego MKiDN.

Poza tym, podmioty współpracujące przekazują niezwłocznie MKiDN posiadane informacje dotyczące dóbr kultury objętych restytucją, w tym dóbr kultury wyprowadzonych z terytorium RP z naruszeniem prawa, zagranicznych narodowych dóbr kultury, lub dóbr kultury, co do których zachodzi podejrzenie, że są zagranicznym narodowym dobrem kultury. Chodzi głównie o informacje o miejscu przechowywania lub ukrycia tych dóbr kultury, oraz niezwłocznie powiadamiają o uzyskaniu informacji o odnalezieniu i odzyskaniu poszukiwanego dobra kultury oraz o ustaleniu osób fizycznych, co do których zachodzi przypuszczenie, że mogą władać poszukiwanym dobrem kultury, o ile nie narusza to przepisów o ochronie informacji niejawnych lub w sposób istotny nie utrudni odzyskania dobra kultury.

Ważne
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może powoływać grupy zadaniowe w celu odzyskania, w tym poszukiwania i zabezpieczenia, dobra kultury objętego restytucją. MKiDN określa wówczas szczegółowy cel działania takiej grupy.

Natomiast w ramach współpracy z MSZ określonej w art. 5 ust. 2 RestNarodDóbrKultU, MKiDN informuje MSZ o zamiarze wystąpienia wobec państwa obcego o zwrot dobra kultury oraz o wystąpieniu przez państwo obce o zwrot dobra kultury wobec RP, jeżeli zwrot miałby nastąpić na zasadach określonych w art. 42 RestNarodDóbrKultU. Chodzi tu o zwrot dobra kultury, które zostało przemieszczone z terytorium państwa obcego na terytorium RP, jeżeli jego zwrot na terytorium państwa obcego, z którego dobro kultury zostało przemieszczone lub do którego powinno zostać zwrócone na podstawie umowy międzynarodowej wiążącej RP, ma nastąpić na podstawie norm prawa międzynarodowego.

Rozporządzenie określa też szczegółowy zakres zadań koordynatora modułu systemu IMI dotyczącego zwrotu dóbr kultury (patrz: art. 2 pkt 7 RestNarodDóbrKultU). System IMI to dostosowany do obszaru zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych z naruszeniem prawa z terytorium państwa członkowskiego UE moduł elektronicznego systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym ustanowiony Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 z 25 października 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylającym decyzję Komisji 2008/49/WE (Dz.Urz.UE L nr 316 z 14.11.2012 r., str. 1 ze zm.).