Współpraca Krajowej Administracji Skarbowej z jednostkami samorządu terytorialnego – nowe rozporządzenie

Rozporządzenie określa sposoby, warunki i zakres:

1) współdziałania organów Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) z organami administracji rządowej i samorządowej, państwowymi osobami prawnymi, państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi ;

2) udzielania organom KAS pomocy technicznej;

3) udostępniania organom KAS informacji zgromadzonych przez organy administracji rządowej i samorządowej, sądy, prokuraturę, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz państwowe osoby prawne.

Organy administracji rządowej i samorządowej, państwowe osoby prawne oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, jako jednostki współdziałające, w granicach swoich ustawowych kompetencji współdziałają z organami KAS. Współdziałanie to polega na:

1) podejmowaniu i koordynacji wspólnych działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie naruszeń przepisów prawa;

2) współpracy przy zabezpieczeniu miejsc przestępstw lub przestępstw skarbowych;

3) tworzeniu, w miarę potrzeby, wspólnych zespołów konsultacyjnych o charakterze doradczym;

4) organizowaniu i przeprowadzaniu szkoleń.

Jednostki współdziałające niezwłocznie udostępniają niezbędne dla realizacji zadań organów KAS informacje gromadzone w aktach spraw, zbiorach danych, ewidencjach i rejestrach, w tym informacje zapisane w formie elektronicznej. Udostępnienie informacji może polegać na:

1) umożliwieniu wglądu do dokumentów, w siedzibie jednostki współdziałającej, w tym w celu sporządzania notatek, kopii lub fotokopii (na żądanie organu KAS jednostka współdziałająca uwierzytelnia kopie dokumentów zawierających udostępnione informacje);

2) umożliwieniu zapisu kopii dokumentów na informatycznych nośnikach danych zawierających sumy kontrolne wygenerowane z utrwalonych danych, w tym w miarę możliwości z wykorzystaniem sprzętu jednostki współdziałającej;

3) przekazywaniu dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ważne
Jednostki współdziałające udzielają organom KAS pomocy technicznej w zakresie udostępniania pomieszczeń biurowych i składowych, środków łączności, środków transportu oraz sprzętu biurowego i informatycznego, w związku z wykonywaniem zadań określonych w ustawie, których wykonanie byłoby utrudnione lub niemożliwe bez udzielenia tej pomocy.

Podjęcie tych czynności następuje na pisemny wniosek organu KAS, który zawiera:

1) określenie występującego z wnioskiem organu KAS;

2) datę i miejsce sporządzenia wniosku;

3) podstawę prawną;

4) zakres żądanych informacji i sposób ich udostępnienia;

5) zakres przedmiotowy działań przewidzianych do koordynacji;

6) termin i miejsce czynności, zakres podmiotowy i przedmiotowy czynności, warunki ich realizacji oraz imiona i nazwiska funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej lub pracowników w nich uczestniczących, w przypadku wspomnianej pomocy technicznej;

7) imienną pieczęć i podpis występującego z wnioskiem organu KAS.

Podjęcie czynności nie może zakłócać prawidłowego wykonywania zadań jednostek współdziałających, ale jeżeli jednostka taka nie może wykonać tych czynności niezwłocznie zawiadamia organ KAS o przyczynach niepodjęcia tych czynności.

Ważne
W przypadkach niecierpiących zwłoki, w szczególności gdy zachodzi groźba spowodowania szkody znacznej wartości w majątku Skarbu Państwa lub potrzeba zapobieżenia popełnieniu przestępstwa lub przestępstwa skarbowego albo zachodzi konieczność niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do ujęcia sprawców tych czynów, funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej pełniący służbę w jednostce organizacyjnej KAS lub pracownik zatrudniony w tej jednostce może żądać, bez zachowania formy pisemnej, niezwłocznego podjęcia niezbędnych czynności.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub jest to konieczne z uwagi na interes jednostki współdziałającej albo osób trzecich, jednostka ta, po wykonaniu wspomnianych czynności w przypadkach niecierpiących zwłoki sporządza protokół. Protokół powinien określać:

1) termin i miejsce dokonania czynności, ich zakres podmiotowy i przedmiotowy, a także warunki ich realizacji;

2) numery legitymacji służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej pełniących służbę w jednostce organizacyjnej KAS lub pracowników zatrudnionych w tej jednostce;

3) imiona i nazwiska osób reprezentujących jednostkę współdziałającą oraz

4) podpisy osób uczestniczących w czynnościach (w razie braku podpisu, adnotację o przyczynie jego braku).

Protokół zatwierdza kierownik jednostki współdziałającej. Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje odpowiednio organ KAS, funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej pełniący służbę w jednostce organizacyjnej KAS lub pracownik zatrudniony w tej jednostce, zaś drugi egzemplarz jednostka współdziałająca.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności