W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 910 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 7.5.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”.

Rozporządzenie to określa:

1) zakres i formę finansowego wspierania ze środków budżetu państwa organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży: szkoły podstawowe, dotychczasowe gimnazja, szkoły ponadpodstawowe, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego gimnazjum oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w realizacji w 2018 r. przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w ramach Priorytetu 1, Schematu 1B, Projektu 1B.2 programu wieloletniego „Niepodległa”, ustanowionego uchwałą nr 81/2017 Rady Ministrów z 24 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017-2021;

2) zakres informacji, jakie zawierają wniosek szkoły i wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego;

3) sposób i tryb oceny i wyboru takich wniosków do udzielenia wsparcia finansowego;

4) sposób rozliczenia środków budżetu państwa otrzymanych w ramach wsparcia finansowego;

5) sposób monitorowania i oceny realizacji zadania, na które udzielono wsparcia finansowego.

Przy czym wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa udziela się na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w danej szkole w formie :

1) wystawy pamiątek związanych z odzyskaniem i budową przez Polskę niepodległości przygotowanej przez uczniów oraz

2) wycieczki związanej tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej.

Poza tym, realizacja tego zadania może obejmować dodatkowo inne działania związane z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w szczególności takie jak: koncerty, inscenizacje, rekonstrukcje historyczne, spotkania ze świadkami historii, gry terenowe, wieczornice lub imprezy sportowe .

Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący szkołę finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.

Wszystkie wymienione wyżej działania można realizować do 30.11.2018 r.