Projekt nowelizacji wprowadza zmiany w art. 42 DochSamTerytU, zgodnie z którymi jednostki samorządu terytorialnego (JST) będą mogły otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z budową i remontami strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz organizacji proobronnych . Minister Obrony Narodowej (dalej: MON) będzie mógł udzielić takiej dotacji ze środków wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z 25.5.2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 1716 ze zm.).

Zaproponowano też dodanie art. 42a DochSamTerytU, zgodnie z którym JST będą mogły otrzymywać dotacje na budowę i remonty pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego. Dotacji będzie mógł udzielić MON ze wspomnianych wyżej środków.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, proponowane regulacje prawne wiążą się z koniecznością rozbudowy infrastruktury niezbędnej do uprawiania strzelectwa przez możliwie szerokie rzesze Polaków oraz prowadzenia szkolenia przez organizacje proobronne, formacje uzbrojone nie wchodzące w skład Sił Zbrojnych oraz pododdziały Sił Zbrojnych.

Celem projektowanych zmian ma być także możliwie duże rozszerzenie bazy szkoleniowej dla członków organizacji proobronnych, funkcjonariuszy oraz żołnierzy pododdziałów Wojsk Obrony Terytorialnej i innych rodzajów Sił Zbrojnych, którzy będą mogli korzystać z tych strzelnic.

Zdaniem projektodawców w obecnym stanie faktycznym infrastruktura strzelecka wymaga odbudowy. W uzasadnieniu stwierdzono, że strzelnic funkcjonujących na terenie Polski jest bardzo mało, co ma znacznie ograniczać możliwości uprawiania sportu strzeleckiego większej liczbie zainteresowanych czy odbywania szkolenia strzeleckiego w ramach organizacji proobronnych. Uznano, że taki stan rzeczy wymaga możliwie pilnej zmiany, zwłaszcza w kontekście zaniechania w RP powszechnego szkolenia strzeleckiego w ramach obowiązkowej służby wojskowej.

Podobnie w zakresie budowy i utrzymania pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego istnieje potrzeba wsparcia JST przez resort obrony narodowej, zwłaszcza w związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odrodzenia Wojska Polskiego.