Zgodnie z art. 65 ust. 28 ZmKoronawirusU20 w celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 Rada Ministrów może określić, w drodze uchwały, zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego, zakres, sposób i termin przedstawiania informacji o wykorzystaniu wsparcia oraz wskazać dysponenta części budżetowej lub ministra kierującego określonym działem administracji rządowej zgodnie z DziałAdmRzU do udzielenia tego wsparcia.

Opublikowana uchwała określa:

 1. zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego,
 2. zakres, sposób i termin przedstawiania informacji o wykorzystaniu wsparcia.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będzie kierowane dla:

 1. gmin, w tym miast na prawach powiatu – w wysokości 5 mld zł,
 2. powiatów bez miast na prawach powiatu – w wysokości 1 mld zł,
 3. jednostek samorządu terytorialnego – w wysokości 6 mld zł, przy czym wysokość tych środków będzie zwiększana o niewykorzystane środki, przeznaczone w pierwszej kolejności dla gmin i powiatów (bez miast na prawach powiatu).

Zgodnie z treścią uchwały – minimalna wartość kosztorysowa inwestycji, finansowanej lub dofinansowanej z powyższych środków, nie będzie mogła być niższa, niż 400 tys. zł.

Wsparcie będzie mogło zostać udzielone wyłącznie na wydatki majątkowe. Nie będzie można go przeznaczyć na refundację poniesionych wydatków. Wsparcie będzie można również przeznaczyć na wkład własny do inwestycji finansowanych z udziałem innych środków publicznych w zakresie, w jakim zakładano finansowanie tego wkładu z dochodów jednostek – z zastrzeżeniem powyższych zasad.

W przypadku inwestycji, do których zastosowanie mają przepisy o pomocy publicznej, wsparcie może być przeznaczone na wkład własny, jeżeli:

 1. nie została jeszcze podpisana umowa na realizację projektu oraz
 2. nie spowoduje to przekroczenia pułapów intensywności pomocy publicznej.

Maksymalna kwota wsparcia dla poszczególnych gmin określona została w załączniku 1 do uchwały. Natomiast maksymalną kwotę wsparcia dla poszczególnych powiatów określa załącznik 2 do uchwały.

Ważne

Wsparcie będzie udzielane na wniosek jednostki, składany przez elektroniczną skrzynkę podawczą do Prezesa Rady Ministrów, za pośrednictwem właściwego wojewody (wzory wniosków zostały zamieszczone w załącznikach 3 i 4 do uchwały). Wnioski o przyznanie wsparcia dla gmin i powiatów można składać w terminie od 27.7.2020 r. do 10.8.2020 r. Informacja o kwocie wnioskowanego wsparcia będzie przekazywana przez wojewodę do Prezesa Rady Ministrów przez elektroniczna skrzynkę podawczą. Następnie Prezes Rady Ministrów, na podstawie otrzymanej od wojewody informacji, w terminie do 31.8.2020 r. będzie składał dyspozycję wypłaty środków dla gmin i powiatów.

Natomiast dyspozycja wypłaty dodatkowych środków dla JST nastąpi, na podstawie rekomendacji Komisji ds. Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wnioskó przez wojewodę. W skład wspomnianej Komisji będzie wchodzić:

 1. trzech przedstawicieli Prezesa Rady Ministrów;
 2. dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw gospodarki;
 3. dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
 4. dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Zadaniem Komisji będzie ocena wniosków oraz przekazanie Prezesowi Rady Ministrów rekomendacji co do wysokości przyznawanych środków poszczególnym wnioskodawcom. Komisja, oceniając wnioski, będzie brała pod uwagę:

 1. realizację zasady zrównoważonego rozwoju;
 2. kompleksowość planowanych inwestycji;
 3. ograniczenie emisyjności i poziomu ingerencji planowanych inwestycji w środowisko;
 4. koszt planowanych inwestycji w stosunku do planowanych dochodów jednostki w roku rozpoczęcia inwestycji;
 5. liczbę osób, na które planowane inwestycje będą miały korzystny wpływ;
 6. relację kosztu planowanych inwestycji do prognozowanego efektu;
 7. wpływ planowanej inwestycji na ograniczenie skutków klęsk żywiołowych lub zapobieganie im w przyszłości, jeżeli planowana inwestycja może mieć taki wpływ;
 8. zapewnienie dostępności w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

Prezes Rady Ministrów ogłosi termin naboru wniosków na wsparcie dla JST co najmniej 30 dni przed dniem jego upływu. W 2020 r. ogłoszone zostaną co najmniej dwa terminy naboru wniosków o wsparcie dla JST.

Środki dla poszczególnych jednostek będą przekazywane przez wojewodów, którzy z kolei otrzymają środki od wskazanego przez Prezesa Rady Ministrów dysponenta lub ministra kierującego określonym działem administracji rządowej. Jednostka, która otrzymała środki, będzie zobowiązana do przedłożenia do właściwego wojewody, przez elektroniczną skrzynkę podawczą, informacji o wykorzystaniu środków – według stanu na koniec 2020 r., 2021 r. i 2022 r., w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu, za który sporządzana jest informacja o wykorzystaniu, oraz 60 dni od dnia zakończenia wydatkowania przekazanych środków. Wzór informacji o wykorzystaniu został określony w załączniku nr 5 do uchwały. Zbiorcza informacja o wykorzystaniu będzie przekazywana przez wojewodów do ministra właściwego do spraw gospodarki i ministra właściwego do spraw finansów publicznych w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym jednostka przekazała informacje o wykorzystaniu.

Inwestycje finansowane lub dofinansowane ze środków powinny zostać oznaczone logo z nazwą Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, którego wzór oraz zasady umieszczania zostały określone w załączniku nr 6 do uchwały.