Odpowiadając na powyższe wątpliwości należy wyjaśnić, że:

  1. środki ze wsparcia w ramach RFIL mają charakter budżetowy i powinny być ujęte w budżecie JST, z zachowaniem ich wyodrębnienia w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu JST wynikających z ustaw odrębnych, o których mowa w art. 212 ust. 1 pkt 8 i art. 237 ust. 1 FinPubU oraz winny być ujęte w WPF JST;
  2. szczególną zasadą wynikającą z ustaw odrębnych, innych niż FinPubU, jest zasada uregulowana w art. 65 ZmKoronawirusU20, którego przepisy ust. 11 i 28 wskazują na gromadzone na wydzielonym rachunku dochody JST uzyskane ze środków funduszu i kierunek ich wydatkowania, którym jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych JST w celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym epidemii COVID-19;
  3. dofinansowanie ze środków RFIL powinno zostać zaklasyfikowane jako dochód budżetu JST w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75816 „Wpływy do rozliczenia” z paragrafem 629 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” z odpowiednią 4 cyfrą (w przypadku JST sporządzających budżet w szczegółowości do paragrafu klasyfikacji budżetowej). Środki otrzymywane w ramach RFIL nie są zaliczane do środków otrzymywanych przez JST z państwowego funduszu celowego w rozumieniu FinPubU, jak również nie stanowią dotacji celowej otrzymywanej przez JST z budżetu państwa;
  4. wydatki inwestycyjne finansowane przez JST środkami z RFIL powinny zostać zaplanowane w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej odpowiadających rodzajowo ich planowanemu przeznaczeniu oraz w paragrafach wydatków zgodnych z charakterem wydatków inwestycyjnych (w przypadku JST sporządzających budżet w szczegółowości do paragrafu klasyfikacji budżetowej);
  5. uzyskane przez JST środki z dofinansowania z RFIL, jako niestanowiące dotacji (z budżetu państwa lub od innej JST, jak i w ogóle dotacji od jednostki SFP), należy wprowadzić do budżetu JST w 2020 r. uchwałą organu stanowiącego JST, gdyż nie ma do nich zastosowania art. 257 pkt 1 FinPubU. Mając jednak na uwadze, że całość dofinansowania ze środków RFIL stanowią środki przeznaczone na przeciwdziałanie COVID-19 zgodnie z art. 65 ust. 11 ZmKoronawirusU20 – możliwe jest wprowadzenie w okresie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w 2020 r. do budżetu JST dochodów z dofinansowania ze środków RFIL jednocześnie wraz z wydatkami inwestycyjnymi finansowanymi tymi środkami zarządzeniem (lub uchwałą) organu wykonawczego JST na podstawie przepisu szczególnego, którym jest art. 15zn pkt 1 w zw. z art. 15zo pkt 1 KoronawirusU, o ile spełniona zostanie przesłanka istotnego naruszenia terminów i warunków realizacji zadań JST;
  6. dofinansowanie ze środków RFIL powinno zostać zaplanowane w dochodach budżetu JST w 2020 r. i brak jest podstaw prawnych do planowania części dochodów z RFIL w budżetach JST w 2021 i/lub 2022 r., ponieważ z uchwały Nr 102 Rady Ministrów z 23.7.2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (ogłoszonej w M.P z 24.7.2020 r. pod poz. 662) wynika, że JST otrzymują wszystkie środki z RFIL w 2020 r. i wykorzystują je do realizacji zadań inwestycyjnych w latach od 2020 do 2022 oraz, że występuje zakaz refundowania poniesionych wydatków zawarty w § 3 ust. 2 ww. uchwały Nr 102. Wydatki na zadania inwestycyjne mogą być wprowadzane do planu wydatków budżetu JST stopniowo w latach od 2020 do 2022, natomiast dochody powinny być zaplanowane tylko w 2020 r.;
  7. z art. 65 ust. 12-13 ZmKoronawirusU20 wynika, że JST gromadzą środki na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki w ramach planu finansowego tego rachunku. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu opracowuje plan finansowy dla wydzielonego rachunku. Plan finansowy rachunku nie stanowi załącznika do uchwały budżetowej JST.

Otrzymane przez JST dofinansowanie ze środków RFIL, z uwagi na przedstawione powyżej formalno-prawne uwarunkowania i specyfikę otrzymywanego wsparcia, może powodować problemy z równoważeniem budżetów i WPF w latach od 2020 do 2022 w tych JST, które nie planują ponosić w 2020 r. wydatków inwestycyjnych finansowanych środkami z RFIL lub tylko planują je w części ponosić w bieżącym roku budżetowym. Natomiast te JST, które zamierzają zdążyć z realizacją w 2020 r. wszystkich finansowanych tymi środkami zadań inwestycyjnych, wprowadzają do planu dochodów budżetu 2020 r. dofinansowanie ze środków RFIL wraz z wprowadzaniem w tej samej wysokości wydatków inwestycyjnych nimi pokrywanych i tymi wydatkami inwestycyjnymi równoważą budżet 2020 r. oraz odpowiednio WPF, przy niezmienionym planowanym wyniku budżetu (planowanej nadwyżce lub deficycie) oraz pozostającymi w tej samej wysokości planowanymi przychodami i rozchodami budżetu.

W sytuacji, gdy wydatki na zadanie (zadania) inwestycyjne były już wprowadzone do budżetu 2020 r., ale wcześniej planowano ich finansowanie z przychodów zwrotnych (kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych) to wraz z wprowadzeniem dofinansowania ze środków RFIL do planu dochodów budżetu 2020 r., JST może zmienić planowany wynik budżetu (planowaną nadwyżkę lub deficyt) i zmniejszyć przychody budżetu pochodzące ze źródeł zwrotnych (kredytów i/lub pożyczek, czy emisji papierów wartościowych) do wysokości dochodów uzyskanych ze środków RFIL, zmieniając w ten sposób finansowanie zadania (zadań) inwestycyjnego.

Tak więc, JST może zrezygnować z przychodów pochodzących z kredytów, pożyczek czy emisji papierów wartościowych, oczywiście, o ile te zobowiązania nie zostały już zaciągnięte, i wprowadzić nowe źródło finansowania zadań w postaci dochodów z dofinansowania ze środków RFIL. Ewentualnie wyjątek mogą tutaj stanowić zadania, programy i projekty finansowane z budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 FinPubU, jeżeli inne źródła finansowania tych zadań JST wskazała we wnioskach lub zawarła w umowach o dofinansowanie.

Dofinansowanie ze środków RFIL zaplanowane w dochodach budżetu 2020 r., które nie ma planowanego przeznaczenia na pokrycie wydatków inwestycyjnych w tym roku budżetowym, JST może zaplanować w 2020 r. z przeznaczeniem na rozchody budżetu 2020 r. w postaci lokat, a dokładnie na rodzaj rozchodów klasyfikowany w § 994 „Przelewy na rachunki lokat”, czyli przekonstruować uchwałę budżetową 2020 r. poprzez zmianę planowanego wyniku budżetu wskutek zwiększenia dochodów i w następstwie tego dokonanie zwiększenia planu rozchodów budżetu 2020 r. poprzez zaplanowanie przelewów na rachunki lokat.

Rozchody w WPF należy wykazać w poz. 5.2. „Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu” oraz wyjaśnić w dołączanych objaśnieniach przyjętych wartości z art. 226 ust. 2a FinPubU. Otrzymane przez JST środki w ramach RFIL, które w myśl art. 65 ust. 11 ZmKoronawirusU20 muszą znajdować się na odrębnym rachunku dochodów, można lokować zgodnie z przepisami zał. nr 3 i 4 do ww. uchwały Rady Ministrów Nr 102, ale odsetki od utworzonej lokaty JST ma obowiązek w całości przeznaczać na wydatki majątkowe (inwestycyjne).

Do dofinansowania ze środków RFIL nie ma zastosowania zakaz dokonywania lokat zawarty w art. 48 ust. 1 FinPubU, bo nie stanowią one dotacji z budżetu. W kolejnym roku budżetowym otrzymane środki ze wsparcia w ramach RFIL będą stanowiły przychody budżetu JST pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych powstałych z rozliczenia szczególnych zasad wykonywania budżetu JST wynikających z ustaw odrębnych klasyfikowane jako źródło przychodów z § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” i tak należy je planować w uchwale budżetowej na 2021 r. i dalej na 2022 r., aż do zrealizowania wszystkich zadań inwestycyjnych przewidzianych do finansowania środkami z RFIL.

Natomiast w WPF w zakresie lat 2021-2022 środki w postaci przychodów należy ująć w poz. 4.2. „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” oraz dodatkowo wyjaśnić w dołączanych objaśnieniach przyjętych wartości z art. 226 ust. 2a FinPubU. Jednocześnie przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, mogą służyć do finansowania deficytu budżetu JST, w myśl art. 217 ust. 2 pkt 8 FinPubU.