W Dz.Urz. Monitor Polski z 2021 r. pod poz. 939 opublikowano uchwałę nr 129 Rady Ministrów z 29.9.2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.

Zakres wsparcia z funduszu

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dalej: fundusz) przeznacza się na wsparcie, w postaci środków finansowych, dla JST będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży lub publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Maksymalna wysokość wsparcia dla JST dla każdej szkoły prowadzonej przez tę jednostkę jest uzależniona od liczby uczniów w danej szkole, wynikającej z danych systemu informacji oświatowej (zob. ustawa z 15.4.2011 r. o systemie informacji oświatowej, t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 584 ze zm.), według stanu na dzień składania wniosku o wsparcie i wynosi – w przypadku szkoły, w której liczba uczniów jest niższa niż 235:

 • 30 000 zł – w szkole liczącej do 100 uczniów;
 • 60 000 zł – w szkole liczącej do 200 uczniów;
 • 70 000 zł – w szkole liczącej do 234 uczniów.

Natomiast w przypadku szkoły, w której liczba uczniów wynosi co najmniej 235, kwota wsparcia stanowi iloczyn liczby uczniów w danej szkole i kwoty 300 zł. Jeżeli zaś szkoła posiada organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną, maksymalną kwotę wsparcia ustala się odrębnie dla szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną i odrębnie dla szkoły filialnej.

Ważne

Organy prowadzące szkoły mają obowiązek do wydatkowania otrzymanego wsparcia do 31.8.2022 r., z tym że w okresie od 1.1.2022 r. do 31.8.2022 r. mogą wydatkować maksymalnie 40% otrzymanego wsparcia.

Wsparcie może być przeznaczone na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży. Zwracam uwagę, że szczegółowy katalog wyposażenia zostanie podany do publicznej wiadomości przez ministra oświaty i wychowania na stronie internetowej zapewnionej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. W katalogu minister określi minimalne wymagania wyposażenia oraz wskazuje wyposażenie podstawowe, które musi posiadać lub zakupić w ramach otrzymanego wsparcia każda szkoła objęta wsparciem, oraz wyposażenie dodatkowe, które może być zakupione w ramach otrzymanego wsparcia.

Wniosek o udzielenie wsparcia

Wsparcie jest udzielane na wniosek organu prowadzącego szkołę. Wniosek o objęcie wsparciem dyrektor szkoły składa do organu prowadzącego za pośrednictwem wspomnianej wyżej strony internetowej. Szczegółowe zasady składania tych wniosków określają przepisy § 4 uchwały.

Organ prowadzący szkołę na podstawie złożonych wniosków sporządza wnioski o udzielenie wsparcia i składa je do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem właściwego wojewody. Wojewoda dokonuje oceny wniosków (za pomocą powołanego w tym celu zespołu oceniającego) w celu przekazania Prezesowi Rady Ministrów rekomendacji co do wysokości wsparcia przyznanego poszczególnym organom prowadzącym szkoły.

Wojewoda na podstawie ocenionych wniosków przekazuje Prezesowi Rady Ministrów listy zawierające rekomendacje co do wysokości wsparcia przyznanego poszczególnym organom prowadzącym szkoły oraz informację o wysokości środków, które mają być przekazane na jego rachunek bankowy.

Ważne

Wsparcie otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego stanowi dochód tych jednostek.

Wojewoda przekazuje środki organom prowadzącym szkoły, a także kontroluje sposób i terminowość wykorzystania wsparcia.

Obowiązki informacyjne organów prowadzących szkoły

Organ prowadzący szkołę, który otrzymał wsparcie, składa do właściwego wojewody za pośrednictwem strony internetowej informację o:

 • wykorzystaniu wsparcia w 2021 r.,
 • wykorzystaniu wsparcia w 2021 r. i 2022 r.

– w terminach określonych w harmonogramie podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej.

Informacja zawiera w szczególności: 

 • kwotę wykorzystanego wsparcia z wyszczególnieniem szkół, w których są realizowane inwestycyjne zadania polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury;
 • zestawienie ilościowo-wartościowe dokonanych wydatków z wyszczególnieniem szkół, w których są realizowane inwestycyjne zadania polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury;
 • informację o zakresie wykorzystanego wsparcia;
 • informację o ewentualnych trudnościach przy wykorzystywaniu wsparcia.

Zbiorczą informację w takim samym zakresie wojewoda przedstawia Prezesowi Rady Ministrów.

Warunki otrzymania wsparcia i obowiązki organów prowadzących szkoły

Warunkiem otrzymania wsparcia jest zobowiązanie się szkół, w których są realizowane inwestycyjne zadania polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury, oraz organów prowadzących te szkoły do:

 • wypełniania, na żądanie Prezesa Rady Ministrów lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, drogą elektroniczną, ankiet mających na celu ewaluację realizacji niniejszej uchwały, w tym zbadanie stanu wyposażenia szkół, wykorzystania technologii cyfrowych lub metodyki procesu dydaktycznego,
 • udziału w innych ewaluacjach oraz w badaniach i działaniach informacyjnych, związanych z otrzymanym wsparciem

– w terminie do 31.8.2027 r.

Organy prowadzące szkoły mają obowiązek:

 • zapewnić instalację, uruchomienie oraz zintegrowanie zakupionego wyposażenia z infrastrukturą szkolną;
 • zapewnić techniczne szkolenia dla osób prowadzących zajęcia w szkole z wykorzystaniem wyposażenia kupionego w ramach otrzymanego wsparcia w zakresie jego obsługi;
 • spełnienia wytycznych określonych na stronie internetowej w zakresie identyfikacji wizualnej związanej z oznaczeniem wyposażenia zakupionego w ramach otrzymanego wsparcia.

Poza tym, organy prowadzące mają też obowiązek zapewnić, aby szkoły podjęły działania dotyczące wykorzystywania wyposażenia zakupionego w ramach otrzymanego wsparcia polegające na:

 • umożliwieniu realizacji zajęć (zob. art. 109 ust. 1 pkt 1–3 i 5–7, ust. 2 i 4 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe, t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082), z wykorzystaniem tego wyposażenia (chodzi tu o wymienione w tych przepisach zajęcia: obowiązkowe, dodatkowe, rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, a także w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, z zakresu doradztwa zawodowego, a także inne zajęcia edukacyjne prowadzone przez szkołę);
 • wyznaczeniu przez dyrektora szkoły szkolnego koordynatora, którego zadaniem będzie popularyzacja wykorzystania tego wyposażenia oraz wsparcie osób prowadzących zajęcia w szkole w jego stosowaniu;
 • uwzględnieniu podczas prowadzenia zajęć z wykorzystaniem tego wyposażenia treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej;
 • dzieleniu się dobrymi praktykami oraz wymienianiu się wiedzą z innymi szkołami w zakresie wykorzystania tego wyposażenia;
 • wykorzystywaniu tego wyposażenia w kolejnych co najmniej pięciu latach szkolnych, począwszy najpóźniej od roku szkolnego 2022/2023, podczas średnio co najmniej 3 godzin zajęć w każdym tygodniu nauki.
Ważne

Organ prowadzący może upoważnić dyrektora szkoły do dokonania zakupów w ramach otrzymanego wsparcia.

Jeżeli suma łącznie przyznanego wsparcia będzie niższa niż maksymalna łączna suma wyliczonych wydatków, dopuszczono możliwość ponownego składania wniosków. Informacja o ponownym przyjmowaniu wniosków oraz terminie ich składania jest podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej.

Podsumowanie

Trzeba zwrócić uwagę, że omawianą uchwałę wydano na podstawie delegacji ustawowej z art. 65 ust. 28 ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.), z której wynika, że w celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 Rada Ministrów może określić, w drodze uchwały, m.in. zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego (JST), zakres, sposób i termin przedstawiania informacji o wykorzystaniu wsparcia.

Wsparcie ma pochodzić z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i w założeniu powinno wzmocnić efektywność szkół w realizacji przedstawionych wyżej założeń inwestycyjnych. Trudno jednak ocenić, na ile przekazane wsparcie okaże się skutecznym narzędziem w walce ze skutkami epidemii w systemie szkolnictwa.