W ramach PomocUkrainaU powołany został specjalny Fundusz Pomocy, który stał się niejako dysponentem i przekaźnikiem środków finansowych z budżetu centralnego na rzecz samorządów, właśnie na realizację różnych zadań przewidzianych wspomnianą ustawą. Co jednak istotne, przepisy ustawy nie rozstrzygają aspektu klasyfikacji budżetowej ujęcia ww. środków w budżecie samorządowym, o czym będzie jeszcze mowa niżej.

Formy wsparcia, jakie przewidziano w ustawie, są zaś zróżnicowane, np. jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy, czy świadczenia na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy. W każdym bądź razie, środki na te cele zaczynają otrzymywać samorządy gminne, które ustawowo są zaangażowane w realizację zadań.

Pojawił się więc problem w jaki sposób środki pochodzące z Funduszu ująć w budżecie gminy.

Zanim jednak oceni się ujęcie klasyfikacji budżetowej ww. środków w budżecie, warto w tym miejscu podać kilka informacji o statusie tegoż Funduszu. Kluczowe znaczenie ma art. 14 PomocUkrainaU. Tamże m.in. postanowiono, że Fundusz został utworzony w BGK w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim. Z kolejnych jednostek redakcyjnych ww. przepisu wynika nadto, że państwowe jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki, o których mowa w ust. 1, w ramach planu finansowego tego rachunku. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu oraz zarząd województwa dysponują środkami oraz opracowują plan finansowy dla rachunku, o którym mowa w ust. 14.

Jednostki sektora finansów publicznych, w tym również jednostki podległe i nadzorowane przez te jednostki, realizujące zadania Funduszu, w terminie 15 dni od dnia upływu każdego kwartału danego roku, informują dysponenta części budżetowej, od którego otrzymały środki z Funduszu, lub Prezesa Rady Ministrów, w przypadku gdy środki otrzymały od niego, o wysokości niewykorzystanych środków pochodzących z Funduszu według stanu na koniec każdego kwartału.

Jak już wyżej sygnalizowano, środki przekazywane do budżetów samorządowych to jeden aspekt, drugim aspektem z tym ściśle powiązanym jest jednak właściwe ich ujęcie w tych budżetach, co właśnie wymaga oceny w kontekście klasyfikacji budżetowej, a w praktyce w kontekście regulacji prawnych KlasBudżR. Wskazane rozporządzenie nie zawiera jednoznacznych podziałek klasyfikacyjnych dedykowanych środkom pochodzącym z Funduszu Pomocy. W tych okolicznościach konieczne jest poszukiwanie rozwiązań jak najbardziej zbliżonych zakresowo spośród dostępnych – paragrafów, rozdziałów i działów klasyfikacji budżetowej.

Uwzględniając specyfikę środków z ww. Funduszu w aspekcie – paragrafów dochodowych należałoby rozważyć dwa rozwiązania:

1) 097 – Wpływy z różnych dochodów

lub

2) 270 –Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków), samorządowych województw pozyskane z innych źródeł.

Dobór rozdziału klasyfikacyjnego nie można przesądzić w sposób jednoznaczny, jednakże wydaje się być uzasadnionym przyjęcie, że powinien to być rozdział o ogólnym zastosowaniu (w każdym dziale klasyfikacji budżetowej taki rozdział występuje), a takim będzie każdorazowo rozdział z końcówką 95, który występuje pod oznaczeniem Pozostała działalność. Co do działu klasyfikacji budżetowej, to trudno się wypowiedzieć w sposób jednoznaczny, aczkolwiek możliwym rozwiązaniem, w zależności od specyfiki rodzajowej środków przekazywanych z Funduszu Pomocy, może być np. dział 852, oznaczony jako Pomoc społeczna.