Z Informacji wynika, że w pierwszej kolejności w celu utworzenia sprawozdania rocznego należy wejść na stronę główną platformy e-Zamówienia, następnie po zalogowaniu się wybrać kafelek „Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach”. System zaprezentuje wówczas listę sprawozdań rocznych. Aby utworzyć nowe sprawozdanie, należy kliknąć przycisk „Dodaj sprawozdanie”. Po wyświetleniu z prawej strony formularza z wyborem roku sprawozdawczego należy wybrać rok, którego dotyczy sprawozdanie roczne z listy rozwijalnej oraz zatwierdzić wybór klikając przycisk „Dodaj”. System utworzy sprawozdanie roczne o statusie „Roboczy”, a w prawym górnym rogu zostanie wyświetlony komunikat „Dodano nowe sprawozdanie”.

Podkreślenia wymaga, że system prezentuje formularz sprawozdania rocznego składającego się z osiemnastu stron zawierających poszczególne sekcje sprawozdania. Zamawiający wypełnia kolejne sekcje formularza w zakresie, w jakim go dotyczą. Aby przejść do kolejnych stron formularza należy kliknąć przycisk „Przejdź dalej” w dolnej części formularza. Można również użyć nawigacji w górnej części formularza przez kliknięcie prawej strzałki. Ponadto istnieje także funkcja nawigacji wstecz w formularzu poprzez kliknięcie przycisku „Wróć do poprzedniej sekcji” w dolnej części formularza albo użycie nawigacji w górnej części formularza przez kliknięcie lewej strzałki. Co istotne, pola obowiązkowe formularza oznaczone są czerwoną gwiazdką. W przypadku braku wypełnienia pól obowiązkowych system wyświetla odpowiedni komunikat. Niektóre pola formularza są zależne od wcześniejszych wyborów użytkownika i mogą się pojawiać lub nie.

Odnośnie do danych zamawiającego warto zwrócić szczególną uwagę, że na stronie pierwszej: nazwa, oddział, krajowy numer identyfikacyjny, rodzaj zamawiającego oraz dane adresowe są uzupełniane automatycznie na podstawie danych zalogowanego użytkownika i nie podlegają edycji. Na każdej sekcji formularza sprawozdania rocznego istnieje możliwość zapisu formularza oraz anulowanie wprowadzonych zmian w formularzu. Pomocny może być fakt, że dodatkowo, na stronie drugiej formularza, dostępna jest opcja załadowania danych o zakończonych postępowaniach zamawiającego, które były prowadzone na Platformie. Funkcja „Załaduj dane z systemu” jest dostępna z rozwijanego menu dostępnego pod przyciskiem z trzema kropkami obok na górze z prawej strony.

W celu zakończenia rejestracji sprawozdania rocznego należy kliknąć przycisk „Zapisz i zakończ” dostępny na ostatniej stronie formularza. System zweryfikuje poprawność wprowadzonych danych i zakończy rejestrację dla poprawnie wypełnionych wszystkich sekcji formularza. Poprawnie zakończone sprawozdanie robocze będzie możliwe do zatwierdzenia.

W celu zatwierdzenia sprawozdania roboczego należy wybrać z listy sprawozdanie w statusie robocze i uruchomić jego edycję. W sekcji IX sprawozdania rocznego znajduje się przycisk „Zapisz i Zatwierdź”, który weryfikuje poprawność wprowadzonych danych. W przypadku poprawnych danych system zmienia status sprawozdania rocznego na „Zatwierdzone”, co zostanie potwierdzone wyświetlonym komunikatem.

Przekazanie sprawozdania rocznego wymaga, aby w statusie zatwierdzone kliknąć przycisk „Przekaż”, wybierając odpowiednie sprawozdanie z listy. System poprosi o potwierdzenie przekazania wybranego sprawozdania do Prezesa UZP. Po poprawnym przekazaniu sprawozdania rocznego system przesyła potwierdzenie przekazania oraz zmienia status sprawozdania na „Przekazane aktualne” lub „Przekazane skorygowane” w przypadku przekazania do Prezesa UZP korekty sprawozdania.

Na koniec warto przypomnieć, że zgodnie z art. 82 ust. 3 PrZamPubl zamawiający może skorygować sprawozdanie roczne, jeżeli stwierdzi, że zawarte w nim dane są nieaktualne lub niepoprawne. Do tego celu dostępna jest funkcjonalność dla użytkownika posiadającego rolę „Przygotowanie sprawozdań rocznych”. Aby dokonać korekty sprawozdania rocznego w statusie „Przekazane aktualne” zamawiający zaznacza opcję „Utwórz korektę”, wybierając odpowiednie sprawozdanie z listy. System poprosi o potwierdzenie utworzenia korekty sprawozdania rocznego.