Ma to związek z wymaganiami określonymi w ustawie z 19.7.2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.), a także – w odniesieniu do dostępności cyfrowej w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie – w ustawie z 4.4.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. poz. 848 ze zm.).

Z przywołanych przepisów wynika, że strony internetowe podmiotów publicznych muszą być dostępne cyfrowo od 23.9.2020 r., a ich aplikacje mobilne od 23.6.2021 r. Za spełnienie wymogów dostępności cyfrowej na swoich stronach internetowych i w swoich aplikacji mobilnych odpowiadają bezpośrednio same podmioty publiczne. Zasada ta obowiązuje nawet wtedy, gdy podmiot publiczny zleca „na zewnątrz” wykonanie strony internetowej, aplikacji mobilnej (w tym treści w nich publikowanych) czy administrowanie tymi rozwiązaniami.

Podkreślić należy, że brak spełniania obowiązku dostępności cyfrowej może prowadzić do nałożenia na podmiot publiczny kary pieniężnej. Dodatkowo w projektach finansowanych ze środków unijnych koszty poniesione na stworzenie rozwiązania niedostępnego mogą zostać uznane za niekwalifikowalne. W związku z tym zamawiający powinni pamiętać, aby w umowach i zamówieniach publicznych zawsze precyzyjnie wymagać od wykonawców dostępności cyfrowej tworzonych rozwiązań oraz treści.

Ponadto kluczowe znaczenie ma fakt, że od 6.9.2021 r. zacznie obowiązywać art. 4 ust. 3 SzczególnePotrzebyU, związany z dostępnością cyfrową. Od tego dnia w przypadku zlecania lub powierzania, na podstawie umowy, realizacji zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych lub udzielania zamówień publicznych podmiotom innym niż podmioty publiczne, podmiot publiczny jest obowiązany do określenia w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych lub zamówień publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 SzczególnePotrzebyU.

W udostępnionych wskazówkach zamieszczono informację, że ww. warunki należy postawić także, gdy zleca się przygotowanie tekstów, multimediów, elementów graficznych czy funkcjonalności (np. chat), które docelowo mają znaleźć się na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej podmiotu publicznego. Podstawowy podany zapis, o którym warto pamiętać, to: „Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z ustawą z 4.4.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. poz. 848 ze zm.) w tym, z  wszystkimi wytycznymi WCAG 2.1 zawartymi w załączniku do tej ustawy”. Z kolei na poziomie umowy zaleca się dodawanie zapisu o doświadczeniu wykonawcy, np.: „Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie standardów sieciowych i wytycznych dotyczących dostępności cyfrowej dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w załączniku do ustawy z 4.4.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. poz. 848 ze zm.)”.

Określono ponadto, że można również zabezpieczyć swój interes, dodając w umowie wymóg wdrożenia ewentualnych poprawek związanych z dostępnością cyfrową, w ściśle określonym terminie. Przykładowe postanowienie w tym zakresie może mieć brzmienie: „W przypadku wystąpienia, przy wykonaniu przedmiotu umowy, niezgodności z załącznikiem do ustawy z 4.4.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. poz. 848 ze zm.), wykonawca zobowiązuje się usunąć wskazane przez zamawiającego niezgodności, na swój koszt, w terminie 14 dni od zawiadomienia”.

Pomimo wymagań podstawionych w opisie przedmiotu zamówienia oraz oświadczeń zawartych w umowie w sprawie zamówienia publicznego warto zwrócić uwagę również na element zapewnienia sprawdzenia, czy dostarczone rozwiązanie jest faktycznie dostępne cyfrowo. Jak wynika z ww. wskazówek wymóg dostarczenia zaświadczenia o zgodności produktu z ustawą o dostępności cyfrowej można przenieść częściowo na wykonawcę przez zamieszczenie w umowie odpowiedniego obowiązku, precyzując, że zaświadczenie ma być przygotowane na podstawie badania wykonanego przez specjalistę ds. dostępności cyfrowej o określonym doświadczeniu. Jednocześnie podkreślono, że najpopularniejszy sposób testowania stron internetowych to sposób automatyczny. Jest wiele programów i rozwiązań przeglądarkowych, które pomogą automatycznie wyszukać niezgodności z wytycznymi dla dostępności treści internetowych (WCAG), tj. zarówno testujące tylko jeden element np. kontrast treści do tła (np. WCAG Color contrast checker), jak i takie, które testują na raz kilkanaście różnych elementów (np. WAVE, Accessibility Insights). Narzędzia te trzeba jednakże użyć oddzielnie na każdej testowanej stronie.