Wskazano organ KAS do wykonywania zadań dotyczących schematów podatkowych

W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 2367 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 18.12.2020 r. w sprawie upoważnienia innego organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dotyczących informacji o schematach podatkowych.

Zgodnie z rozporządzeniem upoważniono Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie do:

  • nadawania numeru schematu podatkowego NSP, o którym mowa w art. 86g § 2 OrdPU;
  • nadawania numeru zgłoszenia schematu podatkowego transgranicznego NZSPT (art. 86a § 1 pkt 5a OrdPU);
  • przekazywania potwierdzenia nadania NSP (art. 86g § 2a OrdPU);
  • zwracania się do przekazującego informacje o ich uzupełnienie lub wyjaśnienie wątpliwości co do ich treści (art. 86h § 1 OrdPU);
  • wydawania postanowienia o odmowie nadania NSP (art. 86i § 1 OrdPU);
  • wydawania postanowienia o unieważnieniu NSP nadanego schematowi podatkowemu (art. 86i § 2 OrdPU);
  • pozostawiania informacji o schemacie podatkowym bez rozpatrzenia (art. 86i § 6 OrdPU);
  • doręczania potwierdzenia nadania NSP oraz innych pism w sposób, o którym mowa w art. 86ia OrdPU (Szef KAS doręcza potwierdzenie nadania NSP oraz inne pisma w zakresie związanym ze stosowaniem przepisów art. 86g-86i OrdPU, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres elektroniczny wskazany przez przekazującego w informacji o schemacie podatkowym);
  • wydawania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie nadania NSP – w przypadku, o którym mowa w art. 165a § 1 OrdPU (gdy żądanie wszczęcia postępowania podatkowego zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z jakichkolwiek innych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ podatkowy wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania);
  • umarzania postępowania w sprawie nadania NSP – w przypadku, o którym mowa w art. 208 OrdPU (gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, w szczególności w razie przedawnienia zobowiązania podatkowego, organ podatkowy wydaje decyzję o umorzeniu postępowania; organ podatkowy może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi publicznemu). 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności