WSA rozpatrywał skargę Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego na decyzje Prezesa UODO z 18 października 2019 r. w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza danych osobowych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przypomnijmy, że jednym z powodów nałożenia kary w wysokości 40 tys. zł na Burmistrza miasta było to, że nie zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotami, którym przekazywał dane. Ponadto, w decyzji Prezes UODO zarzucił brak procedur wewnętrznych dotyczących przeglądu zasobów dostępnych w BIP pod kątem ustalenia okresu ich publikowania. To spowodowało, że przykładowo w BIP były dostępne m.in. oświadczenia majątkowe z 2010 roku, podczas gdy okres ich przechowywania wynosi 6 lat, co wynika z przepisów sektorowych.

Sąd na rozprawie oddalił skargę Burmistrza. W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, że nie znajduje podstaw do uchylenia zaskarżonej decyzji. Zdaniem sądu Prezes UODO prawidłowo zastosował przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Sąd także podkreślił, że RODO ma zastosowanie do danych przetwarzanych w BIP.

Ponadto WSA uznał, że organ nadzorczy w sposób wyczerpujący w wydanej decyzji uzasadnił zajęte stanowisko i wysokość nałożonej kary.

W ocenie sądu nałożona na Burmistrza kara nie stanowi nadmiernego obciążenia dla organu i jest adekwatna do stwierdzonych naruszeń w obszarze przetwarzania danych.

Więcej o decyzji Prezesa UODO o nałożeniu kary w komunikacie dostępnym pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/138/1240