WSA: ogłoszenie podejrzewanemu zarzutu karnoskarbowego nie oznacza zawiadomienia o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia

Po analizie przekazanych i zebranych dokumentów, Rzecznik MŚP wstąpił do postępowania przedstawiając stanowisko w którym wyjaśnił, że sam fakt ogłoszenia podejrzewanemu zarzutu karnoskarbowego, nie przesądza w sposób automatyczny o należytym czy też skutecznym (w świetle art. 70c Ordynacji podatkowej) zawiadomieniu podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego przez organ podatkowy. WSA w Warszawie uchylił niekorzystną dla przedsiębiorcy decyzję DIAS w Warszawie.

DIAS w Warszawie stwierdził, że przedmiotowe zobowiązanie jest wymagalne bowiem doszło do skutecznego zawieszenia biegu terminu przedawnienia z uwagi na fakt, że przed upływem terminu przedawnienia za ostatni okres rozliczeniowy tj. przed 31 grudnia 2017 r. skarżącemu ogłoszono zarzuty przestępstw skarbowych. Uznano, że takie ogłoszenie przedsiębiorcy postanowienia o przedstawieniu zarzutów usuwa wątpliwości co do stanu wiedzy podatnika o toczącym się postępowaniu karnym skarbowym. Tym samym zdaniem organu II instancji skarżący został skutecznie zawiadomiony w trybie art. 70c Ordynacji podatkowej o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia. Przedsiębiorca wniósł skargę na rozstrzygnięcie do WSA w Warszawie, zgłaszając się również do Rzecznika MŚP o interwencje w sprawie.

WSA w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję, w której organ II instancji utrzymał w mocy decyzje organu I instancji, przekazując sprawę do ponownego rozpoznania. Z uzasadnienie wyroku za sygn. III SA/Wa 287/21 wynika, że Sąd podzielił stanowisko Rzecznika MŚP stosownie do którego w sytuacji, gdy organ postępowania przygotowawczego wszczyna postępowanie karne skarbowe, organ odwoławczy powinien poczynić ustalenia czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego nie zostało wykorzystane w sposób instrumentalny. W uzasadnieniu decyzji organu podatkowego powinny znaleźć się informacje niezbędne do oceny, czy w okolicznościach konkretnej sprawy faktycznie wystąpił materialnoprawny skutek w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Sąd w uzasadnieniu jednoznacznie stwierdził, że w przedmiotowej sprawie nie ziścił się materialnoprawny skutek, o którym mowa w art. 70 § 6 pkt. 1 Ordynacji podatkowej, tj. nie uległ zawieszeniu bieg terminu przedawnienia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za grudzień 2011 r.

– Postanowiłem wstąpić do postępowania ze względu na ważny interes przedsiębiorców. Postępowanie karne-skarbowe powinno być wymierzone w przestępców a nie służyć urzędnikom do przedłużania okresu przedawnienia kiedy nie zdążyli zakończyć postępowania w przewidzianym prawem czasie – komentuje Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Sąd stwierdził, że przedmiotowe rozstrzygnięcie DIAS w Warszawie powinno zostać uchylone. To kolejne korzystne rozstrzygnięcia przed WSA w Warszawie (poprzednie za sygn. akt III SA/Wa 477/21 i III SA/Wa 491/21) uwzględniające uchwałę NSA z dnia 24 maja 2021 r., I FPS 1/21, wydaną z wniosku Rzecznika MŚP. Cieszy mnie, że interwencja okazała się skuteczna, a WSA w Warszawie zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez zespół Rzecznika MŚP OT Białystok, uchylił wadliwe rozstrzygnięcie – mówi r. pr. Mateusz Wasilewski, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.


Źródło: Ministerstwo Finansów
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności