Przygotowano projekt zmiany rozporządzenia  Ministra Rozwoju i Finansów z 13.2.2017 r w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku. Zmiana polega na uzupełnieniu wymienionych w tym rozporządzeniu należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu wspólnego rachunku bankowego – o należności z tytułu opłat dodatkowych, o których mowa w art. 37ge ust. 1 i 2 ustawy z 27.10.1994 r. o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym. Należności z tytułu opłat dodatkowych będą wpływały na wyodrębniony rachunek pomocniczy urzędu obsługującego ministra finansów, za pośrednictwem rachunku prowadzonego przez Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Następnie Szef KAS będzie przekazywać wpływy z ww. tytułu na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego.