Wpływ wprowadzenia MSSF 9 i MSSF 15 na sprawozdania finansowe sporządzane za 2017 rok

W komunikacie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (dalej UKNF) z 13.10.2017 r. w sprawie zastosowania MSSF 9 oraz MSSF 15, zwrócono uwagę na § 30 z uwzględnieniem odpowiednio § 31 w MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów” i wynikający z nich obowiązek zamieszczania ujawnień dotyczących skutków zastosowania nowych standardów.

MSSF9 i MSSF15 mają zastosowanie najpóźniej wraz z początkiem pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się 1.1.2018 r. lub począwszy od sprawozdań za pierwszy kwartał roku obrotowego 2018. Termin przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017 zbiega się w czasie z wdrożeniem nowych standardów. Zatem UKNF oczekuje, że w chwili sporządzania i publikacji sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017 emitenci będą dysponować wiarygodnymi informacjami - również ilościowymi - o wpływie zastosowania nowych standardów na sprawozdania finansowe za okres, w którym zostaną one zastosowane po raz pierwszy.

W celu zapewnienia wysokiej jakości i przydatności informacji zamieszczanych w sprawozdaniach finansowych emitent powinien ujawnić dostępne dane ilościowe i informacje specyficzne dla danej jednostki. Niewystarczające jest szablonowe, ogólne stwierdzenie dotyczące możliwego wpływu zastosowania ww. standardów. W konsekwencji UKNF oczekuje od emitentów odpowiedniego ujawnienia informacji potrzebnych do oceny możliwego wpływu zastosowania MSSF 9 oraz MSSF 15 zarówno w śródrocznych sprawozdaniach finansowych, jak i w sprawozdaniach finansowych za rok obrotowy 2017.

Informacje dotyczące wpływu zastosowania nowych standardów, jako element sprawozdania finansowego za 2017 rok, będą podlegać badaniu biegłego rewidenta i jego ocenie.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności