Jednym z przejawów zmian jest nowelizacja przepisów odnoszących się do pracowników socjalnych. Co ciekawe, wraz ze zmianami dotyczącymi przyznawania różnych praw o charakterze pracowniczym tej grupie zawodowej, ustawodawca jednocześnie zmienił – na korzystniejsze – warunki finansowe w zakresie dodatku do wynagrodzenia dla tych pracowników. W aktualnej jeszcze wersji art. 121 PomSpołU postanowiono bowiem m.in., że:

(…)

3a. Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł. W przypadku zatrudnienia w mniejszym wymiarze czasu pracy dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

3b. Pracownikowi socjalnemu przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w szkoleniach w zakresie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego, w kwocie nie mniejszej niż 50% kosztów szkolenia.

Z kolei, w wersji ww. art. 121 uchwalonej przez Sejm, postanowiono że:

3a. Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 400 zł.

Jak widać z porównania ww. norm zwiększeniu o kwotę 140 zł uległ dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego w podanych uwarunkowaniach. Jak wskazano w uzasadnieniu ustawy:

W projektowanych przepisach przewidziano również skrócenie terminu, od którego uzależnione jest prawo do dodatkowego urlopu dla pracowników socjalnych, z 5 do 3 lat, a także zwiększono kwotę dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki – z 250 zł do 400 zł. (zmieniony art. 121 ust. 3 i 3a ustawy o pomocy społecznej).

Proponowane zmiany są odpowiedzią na postulaty pracowników socjalnych, którzy realizują szereg odpowiedzialnych i wymagających zadań.

Jakkolwiek zmiana ta jest jak najbardziej uzasadniona pod względem praw pracownika socjalnego, to zwiększony poziom dodatku wpłynie również na zwiększone wydatki samorządu w tym zakresie przedmiotowym. Rzecz jasna, zadania z zakresu pomocy społecznej mogą być objęte wsparciem w formie dotacji celowych z budżetu państwa, z tym że, co do zasady, kwestie wynagradzania (a więc i dodatków do wynagrodzenia) pracowników samorządowych pozostają zasadniczo w gestii samych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Podsumowując, wskazane regulacje uznać należy za korzystne, a zwiększenie poziomu dodatku nie powinno być zbytnim obciążeniem dla budżetów samorządowych, tym bardziej, że samorządy mogą liczyć na wsparcie z budżetu państwa.