Ustawa z 10.2.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 244) przewiduje dotkliwe kary za przestępstwa przeciwko dokumentom mające wpływ na wywiązywanie się z obowiązku wykazywania i odprowadzania należności publicznoprawnych, głównie podatkowych.

Karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 podlega ten, kto:

  • w celu użycia za autentyczną, podrabia lub przerabia fakturę w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury jako autentycznej używa (art. 270a § 1 KK),
  • wystawia fakturę lub faktury, zawierające kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest znaczna, poświadczając nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury lub faktur używa (art. 271a § 1 KK).

Karze pozbawienia wolności nie krócej niż na lat 3 podlega zaś sprawca, który dopuszcza się czynu określonego w:

  • art. 270a § 1 KK wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, albo z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu (art. 270a § 2 KK),
  • art. 271a § 1 KK wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, albo z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu (art. 271a § 2 KK).

Natomiast ten, kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 270a § 1 albo art. 271a § 1 KK wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności (art. 277a § 1 KK).

Ważne

Mienie znacznej wartości to mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 200.000 zł;

Mienie wielkiej wartości to mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 1.000.000 zł.

W razie skazania za wymienione wyżej przestępstwa grzywnę orzeczoną obok kary pozbawienia wolności można wymierzyć w wysokości do 3000 stawek dziennych.

Niższe kary od wymienionych przewidziano w przypadku wymienionych wyżej przestępstw mniejszej wagi. I tak, sprawca czynu określonego w:

  • art. 270a § 1 lub 2 KK – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2;
  • art. 271a § 1 lub 2 KK – podlega karze pozbawienia wolności do lat 3;
  • art. 277a § 1 KK – podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

Sąd, zwykle na wniosek prokuratora, może:

  • zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary wobec sprawcy przestępstwa, który zawiadomił o nim organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, a także wskazał czyny pozostające w związku z popełnionym przez niego przestępstwem i ich sprawców, zanim organ ten o nich się dowiedział;
  • odstąpić od wymierzenia kary wobec sprawcy przestępstwa, który, oprócz spełnienia wymienionych wyżej warunków zwrócił korzyść majątkową osiągniętą z popełnienia tego przestępstwa w całości albo w istotnej części.

Przewidziano też nadzwyczajne złagodzenie kary, które stosuje się także do sprawcy, który po wszczęciu postępowania ujawnił wobec organu powołanego do ścigania przestępstw wszystkie jemu znane, a nieznane dotychczas temu organowi istotne okoliczności przestępstwa, a także wskazał czyny pozostające w związku z popełnionym przez niego przestępstwem i ich sprawców.