Wpłaty do PPK z dobrowolnym ubezpieczeniem społecznym

W połowie marca rozwiązaliśmy umowę o pracę z jednym z naszych pracowników (uczestnikiem PPK) i zawarliśmy z nim umowę zlecenia. Do 20 kwietnia stanowiła ona tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, ale od 21 kwietnia – do dobrowolnego podlegania tym ubezpieczeniom. Czy nadal jesteśmy zobowiązani do naliczenia i dokonywania wpłat do programu za tego zleceniobiorcę?

Tak. Wynagrodzenie uczestnika pracowniczego programu kapitałowego osiągane z tytułu wykonywania umowy zlecenia w okresach, w których uczestnik podlega z tytułu tej umowy dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, stanowi podstawę naliczania wpłat do PPK. Zleceniodawca jest zatem zobowiązany do ich naliczania i opłacania.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 i 3 ustawy o PPK (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.) wpłaty do programu finansuje podmiot zatrudniający i uczestnik planu, a podstawą ich naliczenia jest wynagrodzenie uczestnika PPK. Jest nim osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia, w imieniu i na rzecz której podmiot zatrudniający zawarł umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową (art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy o PPK ). Oznacza to, że zleceniobiorca staje się uczestnikiem programu w momencie zawarcia – w jego imieniu i na jego rzecz – umowy o prowadzenie PPK i pozostaje tym uczestnikiem również w okresie dobrowolnego podlegania z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Natomiast wynagrodzenie uczestnika PPK, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 40 ustawy o PPK, stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.), bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy, oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Dla ustalenia obowiązku zleceniodawcy dotyczącego naliczania wpłat do PPK za zleceniobiorcę będącego już uczestnikiem programu niezbędne jest więc tylko to, aby wynagrodzenie mu wypłacane stanowiło podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Definicja wynagrodzenia, podobnie jak definicja uczestnika PPK, nie rozróżnia podlegania ubezpieczeniom na dobrowolne i obowiązkowe, a obligatoryjne podleganie ubezpieczeniom społecznym stanowi warunek niezbędny tylko do zawarcia umowy o prowadzenie PPK. ©℗
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności