Wójt nie może pracować w spółkach publicznych

W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 2054 opublikowano ustawę z 14.10.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja). 

Zmiany wprowadzono do ustawy z 21.8.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Zgodnie z nowym art. 4a OgrDziałGospU, wójt (burmistrz, prezydent miasta):

 • nie może być zatrudniony lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub JST posiadają bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty co najmniej 10% akcji lub udziałów;
 • pozostający w stosunku pracy z pracodawcami będącymi wymienionymi wyżej spółkami otrzymuje urlop bezpłatny na okres sprawowania funkcji oraz trzech miesięcy po jego zakończeniu – bez względu na rodzaj i okres trwania stosunku pracy (stosunek pracy zawarty na czas określony, który ustałby przed terminem zakończenia urlopu bezpłatnego, przedłuża się do trzech miesięcy po zakończeniu tego urlopu). 

W przypadku gdy w okresie sprawowania funkcji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) Skarb Państwa lub JST nabędzie bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty co najmniej 10% akcji lub udziałów w spółce, w której ten wójt (burmistrz, prezydent miasta) wykonuje pracę na podstawie stosunku pracy, otrzymuje on urlop bezpłatny na okres sprawowania funkcji oraz trzech miesięcy po jego zakończeniu, licząc od dnia, w którym Skarb Państwa lub JST nabyła te udziały lub akcje. Urlop bezpłatny udzielony w tych przypadkach ulega skróceniu do trzech miesięcy, licząc od dnia, w którym Skarb Państwa lub JST bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty przestaną posiadać w spółce prawa handlowego co najmniej 10% akcji lub udziałów.

Ważne

Do wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obecnej kadencji nie stosuje się przepisu art. 4a OgrDziałGospU (art. 12 nowelizacji).


Trzeba też wspomnieć o zmianach wprowadzonych do KK. W art. 39 KK wymieniono środki karne, do których od 1.1.2022 r. zaliczono także zakaz zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego, a także w spółkach prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub JST posiadają bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty co najmniej 10% akcji lub udziałów (art. 39 pkt 2aa KK). 

Do art. 41 KK dodano m.in. § 1aa, zgodnie z którym sąd orzeka zakaz:

 • zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk lub
 • wykonywania wszelkich lub określonych zawodów, lub
 • wykonywania wszelkiej lub określonej pracy na podstawie stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub umowy o dzieło

– w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego, a także w spółkach prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub JST posiadają bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty co najmniej 10% akcji lub udziałów, w razie skazania osoby pełniącej funkcję publiczną za przestępstwa określone w:

 • art. 228 § 1 i 3–6 KK (przyjmowanie korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej),
 • art. 230 § 1 KK (płatna protekcja bierna),
 • art. 230a § 1 KK (płatna protekcja czynna);
 • art. 250a § 1 i 2 KK (łapownictwo wyborcze),
 • art. 271 § 3 KK (chodzi o sytuację, gdy funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej);
 • art. 296a § 1, 2 i 4 KK (łapownictwo na stanowisku kierowniczym) oraz
 • art. 305 § 1 i 2 KK (zakłócenie przetargu publicznego). 

Kto nie stosuje się do tego zakazu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (art. 244 KK).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności