Wójt nie może dokonywać zmian budżetu w zakresie wyniku budżetu oraz źródeł sfinansowania deficytu

Sąd administracyjny generalnie podzielił zasadność stanowiska regionalnej izby obrachunkowej w podanym zakresie przedmiotowym. W pisemnych motywach wskazano m.in., że ocena prawna zarządzenia wójta gminy wymaga odniesienia się do art. 257 pkt 2 FinPubU. Z podanej regulacji wynika zaś, że: 

W toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu:

2) dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej;

W motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał m.in., że w toku wykonywania budżetu zarząd jednostki samorządu może dokonywać jedynie zmian dochodów wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej. Dalej podano, że: Tym samym zasadnie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wskazało, iż Burmistrz, dokonując zmian wyniku budżetu oraz źródeł sfinansowania deficytu w sposób istotny naruszył zapisy art. 257 pkt 2 u.f.p. Sąd akceptuje stanowisko Izby, iż w wydanym zarządzeniu w sprawie zmian organ wykonawczy nie może określać np. nowej (czyli po dokonanych zmianach) kwoty deficytu (zmniejszonego). Do tego bowiem uprawniona jest wyłącznie rada jednostki samorządu terytorialnego, która może to uczynić na wniosek organu wykonawczego w drodze zmiany uchwały budżetowej.

Niezależnie od powyższego sąd wskazał, że regionalna izba obrachunkowa nie naruszyła art. 212 ust. 1 pkt 3 FinPubU, z którego wynika, że:

Uchwała budżetowa określa: kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

Sąd podkreślił (tak jak izba obrachunkowa), że kompetencje w tym zakresie (deficyt, nadwyżka) są przypisane ustawowo organowi stanowiącemu jednostki samorządowej, a jednocześnie brak jest w przepisach wspomnianej ustawy upoważnienia do dokonywania zmian w tym zakresie przez organ wykonawczy. Sąd powołał się na art. 18 ust. 2 pkt 4 SamGminU, z którego wynika, że uchwalanie budżetu gminy należy do wyłącznej właściwości rady gminy i to w jej zakresie kompetencji leży uwzględnienie w treści tej uchwały wymogów określonych w art. 212 FinPubU, czyli m.in. podanych kwestii wyniku budżetu czy źródeł sfinansowania deficytu. 

Podkreślono także, że dokonywanie zmian w budżecie przez organ wykonawczy jest wyjątkiem od zasady ustalania budżetu przez radę miasta i zakres tych zmian musi mieścić się w granicach wyznaczonych przez przepisy prawa, m.in. w granicach określonych w art. 257 pkt 2 FinPubU. Zaznaczono także, że:

A zatem z całą stanowczością stwierdzić należy, iż w wydanym zarządzeniu lub w uchwale w sprawie zmian organ wykonawczy nie może określać np. nowej (czyli po dokonanych zmianach) kwoty deficytu (zmniejszonego) czy też nowej (zwiększonej) nadwyżki budżetowej. Do tego bowiem uprawniona jest wyłącznie rada/sejmik jednostki samorządu terytorialnego która może to uczynić na wniosek organu wykonawczego w drodze zmiany uchwały budżetowej.

Podsumowując, należy przyjąć, że wójt (burmistrz) nie może dokonywać zmian budżetu w zakresie – wyniku budżetu oraz źródeł sfinansowania deficytu. Przy tym założeniu, burmistrz, dokonując zmian wyniku budżetu oraz źródeł sfinansowania deficytu, w sposób istotny naruszył zapisy art. 257 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. 

Źródło: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności