W kontekście podanej problematyki istotne znaczenie mają regulacje prawne zawarte w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f FinPubU. Z podanej regulacji wynika, że zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości w terminie, o którym mowa w art. 38 FinPubU – informację obejmującą wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

Wskazany przepis nawiązuje więc do art. 38 FinPubU – w zakresie terminu podania ww. danych (do 31 maja roku następnego).

Analizując wskazaną problematykę warto przypomnieć, że w podanym wykazie chodzi zasadniczo o wykazywanie danych w zakresie różnych podatków lokalnych, w tym podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, czy różnych opłat lokalnych np. opłaty targowej, miejscowej, czy uzdrowiskowej.

Natomiast ulgi w zakresie tych należności są udzielane na podstawie regulacji prawnych OrdPU. Tamże, w art. 67a OrdPU postanowiono, że organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b OrdPU, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

  1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
  2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
  3. umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Na kanwie ww. regulacji prawnych organ nadzoru w podanym wyżej wystąpieniu pokontrolnym wskazał jednoznacznie, że dane podano w wykazie w sposób nieprawidłowy. Nieprawidłowość wynika z pominięcia w tym wykazie informacji dotyczących wysokości umorzonych kwot i przyczyn ich umorzenia.

Regionalna izba obrachunkowa wykazała więc poważną wadę związaną z prezentowaniem danych związanych z zasadą jawności i przejrzystości finansów publicznych.

Podsumowując, zarzuty przedstawione w wystąpieniu pokontrolnym regionalnej izby obrachunkowej są prawnie uzasadnione. Wójt gminy, który jest odpowiedzialny za podany zakres przedmiotowy funkcjonowania samorządu, nie może wykazywać danych niekompletnych, bowiem w ten sposób narusza przywołane wyżej zasady, a przede wszystkim bezwzględny wymóg z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f FinPubU.

Źródło: http://lublin.rio.gov.pl/