Wójt gminy nie może zarządzeniem zmieniać limitów kwot wydatków na przedsięwzięcia

Dla przypomnienia warto wspomnieć, że wskazany dokument ma normatywną podstawę w FinPubU, gdzie postanowiono, że wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;

2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;

5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;

6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;

6a) relacje, o których mowa w art. 242-244 FinPubU, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b FinPubU;

8) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3.

W każdym bądź razie, wspomniana prognoza finansowa, ma m.in. za zadanie wieloletnie kształtowanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego i to z wielu perspektyw i różnych danych, w tym zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach przedsięwzięć wieloletnich.

We wskazanej na wstępie uchwale, regionalna izba obrachunkowa stwierdziła częściową nieważność zarządzenia wójta w sprawie wspomnianej prognozy finansowej, a przyczyną tego była niezgodność tego zarządzenia z art. 232 FinPubU. Z jego treści wynika zaś, że: 

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Wójt gminy dokonał zaś zmian w ww. prognozie polegających na zmianie zadań w wykazie przedsięwzięć a także zmianie kwoty limity wydatków na jedno z zadań w postaci budowy kanalizacji.

Jak podano w uzasadnieniu organu nadzoru: W ocenie Kolegium Izby Wójt Gminy (...) dokonując zmian kwoty wydatków i limitów tych wydatków na przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości (....)” przekroczyła zakres upoważnień ustawowych, określony w powołanym wyżej art. 232 ustawy o finansach publicznych. Finalnie stwierdzono, że dokonanie przez wójta gminy zmiany limitu kwot wydatków na ww. przedsięwzięcie stanowiło przekroczenie zakresu upoważnienia do dokonywania zmian w prognozie finansowej a tym samym stanowiło naruszenie ww. regulacji prawnej art. 232 FinPubU.

Podsumowując, rozstrzygnięcie regionalnej izby obrachunkowej wydaje się być słuszne. Wójt gminy przekroczył bowiem zakres swojego ustawowego upoważnienia. Ustawodawca wyłączył bowiem z jego kompetencji możliwość dokonywania zmian m.in. w zakresie – limitu kwot wydatków na przedsięwzięcia. Stąd, uchwała ww. izby była słuszna i uzasadniona. Wskazana zmiana mogła być dokonana poprzez stosowną uchwałę rady gminy, wówczas regionalna izba obrachunkowa nie kwestionowałaby takiej zmiany. 

Źródło: https://rioolsztyn.bip.net.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności