Dla przypomnienia warto wspomnieć, że wskazany dokument ma normatywną podstawę w FinPubU, gdzie postanowiono, że wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;

2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;

5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;

6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;

6a) relacje, o których mowa w art. 242-244 FinPubU, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b FinPubU;

8) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3.

W każdym bądź razie, wspomniana prognoza finansowa, ma m.in. za zadanie wieloletnie kształtowanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego i to z wielu perspektyw i różnych danych, w tym zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach przedsięwzięć wieloletnich.

We wskazanej na wstępie uchwale, regionalna izba obrachunkowa stwierdziła częściową nieważność zarządzenia wójta w sprawie wspomnianej prognozy finansowej, a przyczyną tego była niezgodność tego zarządzenia z art. 232 FinPubU. Z jego treści wynika zaś, że: 

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Wójt gminy dokonał zaś zmian w ww. prognozie polegających na zmianie zadań w wykazie przedsięwzięć a także zmianie kwoty limity wydatków na jedno z zadań w postaci budowy kanalizacji.

Jak podano w uzasadnieniu organu nadzoru: W ocenie Kolegium Izby Wójt Gminy (…) dokonując zmian kwoty wydatków i limitów tych wydatków na przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości (….)” przekroczyła zakres upoważnień ustawowych, określony w powołanym wyżej art. 232 ustawy o finansach publicznych. Finalnie stwierdzono, że dokonanie przez wójta gminy zmiany limitu kwot wydatków na ww. przedsięwzięcie stanowiło przekroczenie zakresu upoważnienia do dokonywania zmian w prognozie finansowej a tym samym stanowiło naruszenie ww. regulacji prawnej art. 232 FinPubU.

Podsumowując, rozstrzygnięcie regionalnej izby obrachunkowej wydaje się być słuszne. Wójt gminy przekroczył bowiem zakres swojego ustawowego upoważnienia. Ustawodawca wyłączył bowiem z jego kompetencji możliwość dokonywania zmian m.in. w zakresie – limitu kwot wydatków na przedsięwzięcia. Stąd, uchwała ww. izby była słuszna i uzasadniona. Wskazana zmiana mogła być dokonana poprzez stosowną uchwałę rady gminy, wówczas regionalna izba obrachunkowa nie kwestionowałaby takiej zmiany. 

Źródło: https://rioolsztyn.bip.net.pl