Wójt gminy nie może swobodnie wyznaczać terminu wpłaty wadium przy zbyciu nieruchomości w przetargu ustnym nieograniczonym

W kontekście wskazanej problematyki kluczowe znaczenie mają regulacje PrzetargR, które określa sposób i tryb przeprowadzania przetargów oraz przeprowadzania rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym, na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego. Warto także wspomnieć, że ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym zawiera w szczególności informacje o: danych wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1‒5 i 7‒11; cenie wywoławczej; obciążeniach nieruchomości; zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość; terminie i miejscu przetargu; wysokości wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia; sposobie ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego; skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej.

Z kolei, w aspekcie wadium, warto dodatkowo zwrócić uwagę na zapisy zawarte w § 4, w którym postanowiono m.in., że w przetargu mogą brać udział osoby, które, z zastrzeżeniem § 5, wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu. Właściwy organ ustala wysokość wadium, które nie może być niższe niż 5% ceny wywoławczej i wyższe niż 20% tej ceny.

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Właściwy organ wskazuje w ogłoszeniu o przetargu przynajmniej jedną formę wniesienia wadium. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

Z punktu widzenia podanej problematyki kluczowe znaczenie ma ust. 6, z którego wynika, że wyznaczony termin wniesienia wadium powinien być ustalony w taki sposób, aby umożliwiał komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wniesienia.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 12.10.2021 r. (WK.6130.28.21; http://www.krakow.rio.gov.pl). Organ kontroli ustalił, że dokonano wyznaczenia terminu wpłaty wadium na zbycie nieruchomości dwa dni przed terminem przetargu. Takie działanie organ kontroli uznał za nielegalne wskazując w zaleceniach: Ustalanie terminu wpłaty wadium przy zbyciu nieruchomości w drodze przetargu, co najmniej na 3 dni przed dniem jego przeprowadzenia, zgodnie z wymogiem przepisu § 4 ust. 6 PrzetargR.

Podsumowując, zarzuty postawione odnośnie wadliwego terminu ustalenia wpłaty wadium są uzasadnione. Najpóźniejszym terminem na wpłatę wadium jest 3 dni przed wyznaczonym dniem przetargu. Względy celowościowe gminy nie mogą uzasadniać odstąpienia od tych zasad, zostanie to bowiem wykazane przez właściwą regionalną izbę obrachunkową jako nieprawidłowość.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności