Wójt gminy nie może skutecznie upoważnić sekretarza gminy do dokonywania zmian w budżecie

Zgodnie z art. 33 ust. 4 SamGminU, wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Z kolei, jak podano w art. 257 pkt 1 FinPubU, w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.

Organ nadzoru w rozstrzygnięciu nadzorczym zwrócił dodatkowo uwagę na inne przepisy ww. ustaw. Podano, że zgodnie z art. 26 SamGminU, organem wykonawczym gminy jest wójt (ust. 1). Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa i do jego zadań należy w szczególności wykonywanie budżetu (art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 SamGminU).

Dalej podano, że niewątpliwie wójt gminy jest uprawniony do wydania zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej. W podanej sprawie zarządzenie takie zostało jednak podpisane przez sekretarza gminy, co w ocenie regionalnej izby obrachunkowej nie znajdowało umocowania w obowiązującym stanie prawnym.

Jak podkreślono, dekoncentracja zadań wójta jest nierozłącznie związana z tym, w jakiej roli występuje wójt, czy występuje jako kierownik urzędu, czy też jako organ wykonawczy gminy. Zakresy zadań i obowiązków w ramach tych funkcji nie są tożsame. Przepis zezwalający wójtowi na powierzenie prowadzenia określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy, czy też sekretarzowi, został bowiem umieszczony po przepisie ustanawiającym wójta kierownikiem urzędu (art. 33 ust. 3 SamGminU). Dlatego też, zdaniem izby, wykładnia językowa art. 33 ust. 4 SamGminU nie może być niejako oderwana od treści pozostałych przepisów art. 33 SamGminU, a w szczególności ust. 3, zgodnie z którym kierownikiem urzędu jest wójt. Taka wykładnia stanowi zatem podstawę do przyjęcia, że wójt gminy wprawdzie może powierzyć sekretarzowi – w swoim imieniu – określone sprawy, aczkolwiek powierzenie to odnosi się do spraw związanych z kierowaniem i organizacją urzędu, a nie (tak jak to miało miejsce w badanym zarządzeniu) do spraw dotyczących wójta jako organu wykonawczego. Innymi słowy „powierzenie określonych spraw” należy rozumieć w kontekście uprawnień do kierowania urzędem, a nie w kontekście wypełniania funkcji organu wykonawczego. Tym samym – w ocenie regionalnej izby obrachunkowej – art. 33 ust. 4 SamGminU nie uprawniał wójta gminy do przekazania sekretarzowi gminy kompetencji organu wykonawczego gminy, w tym tych wynikających z ww. art. 257 pkt 1 FinPubU.

Podsumowując, rozstrzygnięcie nadzorcze regionalnej izby obrachunkowej jest prawnie uzasadnione. Wójt gminy nie może skutecznie upoważnić sekretarza gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy. Nie dają takich możliwości przytoczone wyżej przepisy SamGminU oraz FinPubU.

Źródło: https://bip.wroclaw.rio.gov.pl/
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności