W kontekście podanej problematyki na uwagę zasługują regulacje GospNierU, z których art. 25 ust. 1 i 2 wynika, po pierwsze, że gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Po drugie, gospodarowanie zasobem polega w szczególności na wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 23 ust. 1, a ponadto na sporządzaniu planów wykorzystania zasobu, przygotowywaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywaniu podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażaniu ich, w miarę możliwości, w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

Natomiast w ust. 2a art. 25 GospNierU postanowiono, że plany wykorzystania zasobu, o których mowa w ust. 2, opracowuje się na okres 3 lat. Plany zawierają w szczególności:

1) zestawienie nieruchomości zasobu na podstawie danych zawartych w ewidencji nieruchomości prowadzonej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz zestawienie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, w tym wskazanie:

a) miejscowości położenia nieruchomości,

b) powierzchni nieruchomości, z uwzględnieniem powierzchni użytkowej budynków lub samodzielnych lokali wykazanej w katastrze nieruchomości,

c) sposobu zagospodarowania nieruchomości;

2) prognozę dotyczącą:

a) udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu,

b) poziomu wydatków związanych z udostępnianiem nieruchomości zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu,

c) wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości,

d) aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości;

3) program zagospodarowania nieruchomości zasobu.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w wystąpieniu pokontrolnym RIO w Poznaniu z 23.5.2022 r. (WK-0911/49/2021), skierowanym do jednej z gmin podlegających właściwości tej izby.

W podanym dokumencie wykazano jako naruszenie ww. przepisów nieopracowanie planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminy obejmującego rok 2020 r. W toku kontroli gmina przyznała, że nie sporządzono planu gminnego zasobu nieruchomości na wskazany rok przez przeoczenie. Natomiast we wniosku pokontrolnym nakazano kierownikowi jednostki, aby sporządzał plan wykorzystania gminnego zasobu w sposób zapewniający ciągłość regulacji w tym zakresie.

Podsumowując, nieprawidłowości wykazane przez RIO są prawnie uzasadnione. Wójt gminy powinien przestrzegać regulacji prawnych związanych z czasokresem sporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

Źródło: https://bip.poznan.rio.gov.pl.